Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter

Ifølge Miljøvurderingsloven - Bekendtgørelse nr. 1225 af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) af 25/10/2018 - skal planer, der kan forventes at få væsentlige indvirkninger på miljøet, ledsages af en miljøvurdering (miljørapport).

Esbjerg Kommune har vurderet, at lokalplan og kommuneplanændring har en karakter, der vil kunne få væsentlig indvirkning på miljøet, jf. miljøvurderingslovens § 8 stk. 1, nr. 3. Der er derfor gennemført miljøvurdering af planforslagene.

Miljørapporten fremgår af lokalplanens bilag G.