Bebyggelse

Kommuneplanen sætter en maksimal bebyggelsesprocent 350 % for størstedelen af området, samt hhv. 500 % og 100 % for mindre dele af området. Lokalplanen ligger inden for disse rammer. Bebyggelsesprocenten sættes således til 500 % for den del af området, hvor kommuneplanen muliggør dette. I denne del af området er det ønsket, at lokalplanen understøtter højst mulig tæthed i bebyggelse for at sikre en høj grad af aktivitet.

For den del af lokalplanområdet, der er underlagt kommuneplanens bebyggelsestæthed på 100 %, udnytter lokalplanen rammen fuldt ud, da dette anses som en passende bebyggelsestæthed til et blandet boligområde med etageboliger, der har den karakter, der findes i delområdet i dag.

For den del af området hvor bebyggelsestætheden i kommuneplanen er sat til 350 % er bebyggelseshøjden i lokalplanen sat til maksimalt 5 etager. Dette vurderes at stemme til en maksimal bebyggelsestæthed på 300 % i centerområdet med boliger, da der her skal være mulighed for tilknyttede udeopholdsarealer, samt passende lys og luft omkring boligerne. Af den grund modsvarer lokalplanen ikke fuldt ud kommuneplanens rammer.

Kommuneplanens maksimale højder på hhv. 10 og 15 etager udnyttes ikke fuldt ud i lokalplanen. Baggrunden er, at det ønskes, at der inden for området skal udarbejdes særskilte lokalplaner for samtlige projekter, der overstiger 5 etager. Kommuneplanens muligheder for højt byggeri i den indre by kan på den baggrund først udnyttes efter en nærmere planlægning for specifikke projekter.

Bevaringsværdigt miljø

Lokalplanområdet er en del af bykernen med bevaringsværdigt miljø.

Lokalplanen sikrer, at ny bebyggelse opføres som randbebyggelse, hvilket understøtter karréstrukturen og bidrager til at fastholde de værdifulde byrum i det bevaringsværdige miljø i Esbjergs indre by.

Bestemmelser for nyt byggeris omfang, placering og udformning i lokalplanen, sikrer en harmonisk helhedsopfattelse og et sammenhængende arkitektoniske udtryk for den nye bebyggelse i det bevaringsværdige miljø.

Byggeskik og bebyggelsesforhold

Hele området er udpeget som et område hvor der ønskes særlig opmærksomhed på byggeskik og bebyggelsesforhold. Lokalplanen sikrer dette gennem bestemmelser for nye byggeriers udformning og omfang.