Bebyggelsens indpasning

Ny bebyggelse skal afpasses i forhold til omgivelserne med hensyn til bygningsvolumen, placeringer og proportioner. Lokalplanen regulerer bygningernes placering, højde, samt ydre fremtræden, for netop at sikre indpasning i det bestående bymiljø.