Butiksareal

Lokalplanen udnytter delvist kommuneplanens rammer for udvalgsvarebutikker ved at give mulighed for udvalgsvarebutikker, der er op til 5.000 m2. For dagligvarebutikker gælder der visse begrænsninger i størrelser og placeringsmuligheder. De skærpede bestemmelser for dagligvarebutikker sikrer, at større nye dagligvarebutikker etableres på baggrund af konkrete vurderinger og med hensyn til trafikale forhold og miljømæssige hensyn som støj. På samme tid sikres det dog, at de eksisterende dagligvarebutikker kan fortsætte, og i et vist omfang ændres, samtidig med at små dagligvarebutikkers vilkår er lempelige i forhold til placeringsmuligheder.

Lokalplanområdet ligger inden for kommuneplanens bymidteafgrænsning for detailhandel. Indenfor lokalplanens afgrænsning er der en samlet rummelighed på 110.800 m2 med en restrummelighed på 70.300 m2.

Nærværende lokalplan giver mulighed for et samlet bruttoetageareal til butikker op til 110.800 m2, hvilket ligger inden for den samlede ramme.