Klimatilpasning og udpegning af områder, der kan blive udsat for oversvømmelse

Lokalplanområdet ligger i et større geografisk område i Esbjerg By, som er udpeget som værende i risiko for oversvømmelse på grund af klimaforandringer og lokalplanen skal derfor indeholde bestemmelser om afværgeforanstaltninger.

Disse skal være lokalt tilpassede, både i forhold til oversvømmelseskilden og til den planlagte anvendelse af området.

Oversvømmelseskilden er regn fra skybrud eller langvarige hændelser, som i visse tilfælde også kan falde sammen med højvandshændelser i Vadehavet og dermed sætte kloaksystemet under yderligere pres.

De geologiske forhold i Indre By indikerer, at lokalplanområdet overordnet er velegnet til nedsivning, hvilket giver mulighed for at afkoble regnvand fra kloaksystemet.

Der er derfor indsat en bestemmelse om, at som minimum skal tag- og overfladevand fra 50% af arealet på ejendomme i området nedsives på egen grund. Dette kan ske i form af ordinære faskiner, eller det kan ske i form af LAR løsninger, hvor regnvandet eksempelvis ledes til regnbede med grøn vegetation, hvorfra vandet kan nedsive.