Støjbestemmelser

Bestemmelser om støj er fastlagt i kommuneplanen.

En del af lokalplanområdet er omfattet af virksomhedsstøjisolinje, og indenfor området må der ikke gives tilladelse til støjfølsom anvendelse, med mindre det i henhold til enhver tid gældende love, vejledninger og lignende, kan godtgøres, at vejledende grænseværdier overholdes.

Lokalplanområdet er beliggende indenfor støjisolinerne fra Skolegade, Torvegade og Stormgade. 

Lokalplanen indeholder bestemmelser om, at facader og opholdsarealer skal udformes, så henholdsvis indendørs og udendørs støjniveau overholder Miljøstyrelsens grænseværdier.