Spildevandsplanen

Lokalplanområdet er omfattet af Esbjerg Kommunes spildevandsplan. Området er i Esbjerg Kommunes Spildevandsplan 2016-2021 udlagt til separatkloakering, hvilket er gennemført for en del af området.

Lokalplanen stiller krav om, at tag- og overfladevand fra mindst 50 % af en ejendoms areal skal nedsives på egen grund. Dette krav er stillet for at aflaste kloaksystemet, og hjælpe med til at fremtidssikre afledningen af overfladevand i Esbjerg bymidte ved stigende nedbørsmængder.