Klimatilpasning

Lokalplanområdet ligger i et større geografisk område i Esbjerg By, som er udpeget som værende i risiko for oversvømmelse på grund af klimaforandringer og lokalplanen skal derfor indeholde bestemmelser om afværgeforanstaltninger.
Der er derfor indsat en bestemmelse om, at som minimum skal tag- og overfladevand fra 50% af arealet på ejendomme i området nedsives på egen grund. Dette kan ske i form af ordinære faskiner, eller det kan ske i form af LAR løsninger, hvor regnvandet eksempelvis ledes til regnbede med grøn vegetation, hvorfra vandet kan nedsive.