Kystnærhedszonen

Projektetet er beliggende indefor kystnærhedszonen, men udenfor den kystnære del af byzonen. Projektet vurderes ikke at stride mod planlovens bestemmelser om kystnærhedszone da der ikke er visuel sammenhæng mellem kysten og det ansøgte. Områder inden for kystnærhedszonen skal principielt friholdes for bebyggelse der ikke er afhængig af kystnærheden. Der må kun inddrages arealer i kystnærhedszonen, i byzone, hvis der er en særlig begrundelse, både i forhold til planlægning og funktioner.