Spildevandsplanen

Lokalplanområdet er omfattet af Esbjerg Kommunes spildevandsplan. Området er omfattet af kloakopland D53 som er fælleskloakeret. Området forventes ikke at blive separatkloakeret, inden for de kommende 10 år.
I spildevandsplanen er der begrænsninger på hvor meget overfladevand der kan afledes direkte til kloaksystemet.

Lokalplanen stiller krav om, at tag- og overfladevand fra mindst 50 % af en ejendoms areal skal nedsives på egen grund. Det krav er stillet for at aflaste kloaksystemet, og hjælpe med til at fremtidssikre afledningen af overfladevand i Esbjerg Bymidte ved stigende nedbørsmængder. 

Lokalplanområdet er allerede delvist udbygget og der er fremført forsyningsledninger i de tilgrænsende veje. I forbindelse med nybyggeri skal der føres forsynings- og afløbsledninger ind til bebyggelsen i gården.

Esbjerg Kommune skal godkende anlæg for håndtering af overfladevand.