Beliggenhed og eksisterende forhold

Lokalplanens område ligger i Esbjerg bymidte og omfatter en del af karréen ved Nørregade, Torvegade, Norgesgade og Englandsgade. Lokalplanen omfatter matr.nr. 390, Esbjerg Bygrunde, og har et areal på ca. 2.164 m². Lokalplanen afgrænses af Nørregade mod nord og eksisterende randbebyggelse, bagbebyggelse og gårdarealer mod syd, øst og vest.
Gårdrummet anvendes i dag som parkeringsareal og beplantningen består af kummer med bevoksning.
Den eksisterende bebyggelse i området består af randbebyggelser, som er bygninger placeret i gadeskel, der tilsammen danner en karréstruktur.


Randbebyggelsen Nørregade 22-24, set fra øst ved Torvegade mod vest.

Ved denne lokalplans vedtagelse anvendes bebyggelsen til kontorerhverv og boliger. Der er indgang til bygningen fra Nørregade og fra Norgesgade via gården. Lokalplanområdets nuværende bebyggelsesprocent er ca. 160 %.


Gårdrummet set mod øst. Lokalplanen afgrænses mod øst af skellet mod naboejendommen, der har et baghus, som ligger i skel. Resten af skel fremstår med fast hegn.

Gårdrummet, bag ved randbebyggelsen, benyttes primært til parkering. Desuden er der parkering i kælder under gårdrummet og randbebyggelsen. Der er vejadgang til parkeringsarealet og p-kælderen fra Norgesgade, via den tilstødende matr. 347, Esbjerg Bygrunde. Der er ca. 60 parkeringsbåse i p-kælderen og 39 parkeringsbåse på terræn.


Gårdrummet med parkering set mod vest. Ligefrem ses randbebyggelsen ud mod Torvegade. 


Set mod syd. Gårdrummet er afgrænset af en lav mur mod syd. Eksisterende beplantning på nabomatriklen skaber en grøn karakter i gårdrummet.