Afledning af regnvand

Lokalplanområdet er fælleskloakeret, og forventes ikke at blive separatkloakeret inden for de kommende 10 år.
For at undgå at det fællesledningsnet bliver overbelastet, indeholder lokalplanen bestemmelser om afværgeforanstaltninger.
Derfor er der medtaget en bestemmelse om,  tag- og overfladevand fra min. 50 % af arealet på ejendomme i området nedsives på egen grund.
Det kan ske i form af ordinære faskiner, eller det kan ske i form af LAR løsninger, hvor regnvandet eksempelvis ledes til regnbede med grøn vegetation, hvorfra vandet kan sive ned i jorden.