Støj

Lokalplanen giver mulighed for at etablere ny boligbebyggelse som er beliggende bag ved en eksisterende randbebyggelse mod Nørregade. Derfor  forventes det ikke at de nye boliger vil blive påvirket af trafikstøj. 

Lokalplanen sikrer at området, også i fremtiden, kun er berørt af det niveau af støj som er tilladt.
Derfor er der medtaget bestemmelse om, at det i henhold til enhver tid gældende love, vejledninger og lignende, kan godtgøres, at vejledende grænseværdier overholdes. Og at facader og opholdsarealer skal udformes, så henholdsvis indendørs- og udendørs støjniveau overholder Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier.