Home / 01-010-0028 - Tillæg nr 2 til lokalplan nr 442 ved Riokarréen Esbjerg / Andre planer og love / Forhold til anden lovgivning / EUs naturdirektiver / Bilag IV-arter

Bilag IV-arter

Bilag IV i EU's habitatdirektiv indeholder en liste over udvalgte dyre- og plantearter, som medlemslandene er forpligtet til generelt at beskytte, både inden for og uden for Natura 2000-områderne. Det handler bl.a. om forbud mod ødelæggelse af yngle/rasteområder og mod at forstyrre fugle på reder.

Planen skønnes ikke at kunne medføre aktiviteter eller forhold, som kan påvirke beskyttede arter på habitatdirektivets bilag IV, eller disse arters levesteder.

Lokalplanområdet rummer ikke beskyttede arter og natur. Det vurderes ikke, at den biologiske mangfoldighed påvirkes negativ til de foreslåede ændringer.