Home / 01-010-0028 - Tillæg nr 2 til lokalplan nr 442 ved Riokarréen Esbjerg / Andre planer og love / Forhold til anden planlægning / Kommuneplan

Forhold til Kommuneplanen

Lokalplantillægget er i overensstemmelse med Kommuneplan 2018-30, idet de gældende kommuneplanrammer for område 01-010-460 videreføres i kommuneplantillægget.

Anvendelse

I overensstemmelse med kommuneplanen fastlægges anvendelsen til bymidte med mulighed for boliger, butikker, showrooms, liberalt erhverv, serviceerhverv, mindre fremstillingserhverv, hoteller, restauranter, offentlige institutioner, kultur- og idrætsanlæg samt parkeringshuse og lignende. Den maksimale miljøklasse for virksomheder i området er klasse 3.

Bindinger

Lokalplantillægget skal udover rammerne defineret i Lokalplan 442 respektere følgende bindinger fra kommuneplanens rammer.

Støjisolinjer

Lokalplanområdet er beliggende indenfor støjisolinerne fra Virksomheder.

Lokalplanen indeholder bestemmelser om, at facader skal udføres, så det indendørs støjniveau overholder Miljøstyrelsens grænseværdier for støj.