Home / 01-010-0028 - Tillæg nr 2 til lokalplan nr 442 ved Riokarréen Esbjerg / Andre planer og love / Forhold til anden planlægning / Sektorplaner / Spildevandsplanen

Spildevandsplanen

Området er omfattet af Esbjerg Kommunes spildevandsplan. Ifølge Spildevandsplanen skal mindst 50% af tag- og overfladevandet fra området med by-fortætning i Bymidten nedsives på ejendommen. Bygherren skal derfor søge Esbjerg Kommune om tilladelse til nedsivning af regnvand.

Dette krav er stillet for at aflaste kloaksystemet, og hjælpe med til at fremtidssikre afledningen af overfladevand i Esbjerg bymidte ved stigende nedbørsmængder.