§ 1 Lokalplanens formål

 

Lokalplanen har til formål

at         sikre et bredt udbud af byfunktioner i områder og

at         fastsætte nærmere bestemmelser om udstykning i området.

 

 

§ 2 Områdets afgrænsning og zonebestemmelser

Lokalplanen afgrænses som vist på Matrikelkort Bilag A og omfatter matr.nr. 265a Esbjerg Bygrunde.

Lokalplanområdet ligger i byzone og forbliver i byzone ved vedtagelsen af Tillæg 2 til Lokalplan 442.

§ 3 Områdets anvendelse

Ændringer i forhold til Lokalplan nr. 442

Anvendelse

Indenfor Tillæg nr. 2 til Lokalplan 442s område, således som defineret i § 2 ophæves Lokalplan nr. 442’s § 3.4 og erstattes af nedenstående § 3.4:

§ 3.4

Kælderetager må kun anvendes til depotrum, parkering, lager, restauration, fitness, kliniker og butik.

Stueetage må kun anvendes til publikumsorienterede hotelfunktioner, butikker, restaurationer, showrooms, liberalt erhverv, mindre fremstillingserhverv, hoteller, restauranter, offentlige institutioner samt kultur- og idrætsanlæg samt parkeringshuse og lignende.

Pengeinstitutter må alene etableres med facade mod Danmarksgade.

1. sal må kun anvendes til hotel, butikker, restaurationer showrooms, liberalt erhverv, mindre fremstillingserhverv, hoteller, boliger, restauranter, offentlige institutioner samt kultur- og idrætsanlæg samt parkeringshuse og lignende.

2. sal til 8. sal må kun anvendes til liberalt erhverv, hotel, restauration, showrooms, offentlige institutioner og boliger.

§ 4 Udstykning

Indenfor Tillæg nr. 2 til Lokalplan 442s område, således som defineret i § 2.1 ophæves Lokalplan nr. 442s § 4 og erstattes af nedenstående § 4:

§ 4

Der må i lokalplanområdet foretages

- sokkeludstykninger omkring bygninger,

- udstykning omkring parkeringsarealer, opholdsarealer og andre fælles friarealer,

- udstykninger uden mindste grundstørrelse således, at nogle ejendomme hovedsageligt består af et byggefelt/det bebyggede areal.

 

§ 5 Veje, stier og parkering

Bestemmelserne fremgår i eksisterende lokalplan nr. 442.

 

§ 6 Ledningsanlæg m.v.

Bestemmelserne fremgår i eksisterende lokalplan nr. 442.

§ 7 Bebyggelsens omfang og placering

Bestemmelserne fremgår i eksisterende lokalplan nr. 442.

§ 8 Bebyggelsens udformning og ydre fremtræden

Facader skal udføres, så det sikres, at Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støj ikke overskrides.

§ 9 Opholds- og ubebyggede arealer

Bestemmelserne fremgår i eksisterende lokalplan nr. 442.

§ 10 Grundejerforening

Bestemmelserne fremgår i eksisterende lokalplan nr. 442.

§ 11 Forudsætning for ibrugtagen af ny bebyggelse

Før ny bebyggelse tages i brug, skal det ved målinger eller beregninger dokumenteres, at det indendørs og udendørs støjniveau overholder Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støj.

§ 12 Servitutter og aflysninger i Plandata.dk

Bestemmelserne fremgår i eksisterende lokalplan nr. 442.

§ 13 Vedtagelse

Ovenstående forslag til Tillæg nr. 2 til Lokalplan nr. 442 udarbejdet efter Lov om planlægning, er endeligt vedtaget af Esbjerg Byråd den 1. oktober 2019.

Jesper Frost Rasmussen, Borgmester 

Erik Jespersen, Direktør for Teknik & Miljø