Beliggenhed og eksisterende forhold

Dette lokalplantillæg ændrer kun i Lokalplan 442’s § 3.4 og tilføjer bestemmelser omkring områdets udstykning og omkring støjisolering af facader.

Lokalplantillægget går ikke ind og definerer nye byggefelter eller ændrer i den mulige byggehøjde, parkeringsnorm og tilsvarende.

Lokalplantillægget opdaterer anvendelsesbestemmelserne for hjørnet, således anvendelsesmulighederne tilpasses for at kunne realisering en fortætning af centrum med storbykvaliteter, såsom butikker, restaurationer og kulturinstitutioner, således som det er beskrevet i kommuneplanen og Vision 2020 og som det i øvrigt er skitseret i Lokalplan 422’s hovedanvendelsesbestemmelse.

Lokalplantillægget ændres således Lokalplan 422’s §3.4 fra:

§ 3.4 Områdets anvendelse

I stueetagen på hjørnet af Torvegade og Danmarksgade kan der etableres pengeinstitut alene med facade mod Danmarksgade.

Der kan etableres butikker og restaurationer i kælderetagen, stueetagen og på 1. sal.

  1. til 9. sal må herudover kun anvendes til liberalt erhverv eller boligformål.

Til fremadrettet at hedde:

Kælderetager må kun anvendes til depotrum, parkering, lager, restauration, fitness, kliniker og butik.

Stueetage må kun anvendes til publikumsorienterede hotelfunktioner, butikker, restaurationer showrooms, liberalt erhverv, mindre fremstillingserhverv, hoteller, restauranter, offentlige institutioner samt kultur- og idrætsanlæg samt parkeringshuse og lignende.

Pengeinstitutter må alene etableres med facade mod Danmarksgade.

  1. til 8. sal må kun anvendes til liberalt erhverv, hotel, restauration, showrooms og boliger.

Lokalplantillægget ændres således Lokalplan 422’s §4 fra:

§ 4 Udstykning

Ingen særlige bestemmelser

Til fremadrettet at hedde

Der må i lokalplanområdet foretages

- sokkeludstykninger omkring bygninger,

- udstykning omkring parkeringsarealer, opholdsarealer og andre fælles friarealer,

- udstykninger uden mindste grundstørrelse således, at nogle ejendomme hovedsageligt består af et byggefelt/det bebyggede areal.

Da der siden Lokalplan 442’s vedtagelse er kommet ny lovgivning omkring støj fra virksomheder mv., er det i tillægget tilføjet, at det ved enten målinger eller beregninger kan dokumenteres, at de vejledende grænseværdier for støj kan overholdes.