Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter

I forbindelse med udarbejdelsen af Lokalplan 01-020-0007, blev området og indholdet for dette tillæg screenet. Den 16. maj 2018, blev der truffet afgørelse om at, der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering, efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter. Begrundelsen er at lokalplanen ikke fastlægger rammer, der er omfattet af lovens bilag 1 og bilag 2, og fordi lokalplanen ikke indvirker væsentligt på miljøet, herunder et internationalt naturbeskyttelsesområde.

I den efterfølgende ændring af lokalplanen, der fører frem til nærværende tillæg til lokalplan 01-020-0008, er der ikke foretaget ændringer, som ændrer på grundlaget for den tidligere afgørelse, hvorfor denne står ved magt.

Afgørelsen og screeningsskemaet fremgår af Bilag D bag i hæftet til orientering.