Kystnærhedszonen

Lokalplanområdet ligger inden for kystnærhedszonen, og der er redegjort for den visuelle påvirkning i gældende lokalplan.
Se Bilag E, "Visualiseringer".