Baggrund og formål

Baggrunden for denne lokalplan er et ønske, om at give mulighed for at der kan opføres bebyggelse op til 61 meter i byggefelt I, som vist på lokalplankort, Bilag B.
Indenfor lokalplanområdet gælder Lokalplan 01-020-0008, som blev udarbejdet efter et ønske fra bygherre om, blandt andet, at give mulighed for tre høje bygninger på henholdsvis 28, 37 og 61 meter fra terræn. ( Kote 35, 43, og 67)

I forbindelse med udarbejdelsen af lokalplan 01-02-0008, indkom der en bemærkning med vetoret fra forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse.
Her blev der fremsat krav om at, det skulle undersøges om de etager der var planlagt mellem 8 og 61 meter over terræn, ville kunne begrænse anvendelsen af Forsvarets TPS-radar på Flyvestation Skydstrup.
Det medførte at Lokalplan 01-020-0008 ikke tillader bebyggelse over 8 meter, (kote 14) i byggefelt I.

For at undersøge dette forhold, er der blevet udarbejdet en analyse, som konkluderer at etableringen af bygningen ikke vil kræve afværgeforanstaltninger i forhold til Forsvarets radarer på Flyvestation Skydstrup. På den baggrund er indsigelsen blevet frafaldet.

Formålet med dette tillæg, nr. 1, er derfor at ophæve den bestemmelse, §. 4, stk. 4.4, som hindrer at der kan opføres bebyggelse over 8 meter i byggefelt I, i delområde A, som vist på lokalplankort, Bilag B.
Herudover gælder Lokalplan nr. 01-020-0008, Boliger på en del af Tovværksområdet.