Bestemmelser

§ 1 Lokalplanens formål


Lokalplanen har til formål

at            sikre byggeret til bebyggelse til og med kote 67, i byggefelt I.

at            ophæve bestemmelse § 4, Stk. 4.4 i Lokalplan nr. 01-020-0008, Boliger på en del af Tovværksområdet. 


§ 2 Områdets afgrænsning og zonebestemmelser

Lokalplanen afgrænses som vist på Matrikelkort Bilag A og omfatter en del af matrikelnummer 2se Strandby, Esbjerg jorder, samt alle parceller der efter byrådets 1. behandling af lokalplanen udstykkes heraf.
Området indeholder kun delområde A, som vist på lokalplankortet, Bilag B.

§ 3 Områdets anvendelse

3.1
§ 3 "Områdets anvendelse" svarer til  § 4 Områdets anvendelse I lokalplan 01-020-0008

3.2

Med dette tillæg ophæves § 4, Stk. 4. 4, i lokalplan 01-020-0008, Boliger på en del af Tovværksområdet ved Grådybet.

Dermed ophæves følgende bestemmelse:
" Indenfor byggefelt I, i delområde A, giver lokalplanen ikke byggeret til bebyggelse over kote 14, som vist på Lokalplankort, Bilag B."

3.3

Indenfor delområde A, i byggefelt I, gælder den samme anvendelse, som er fastlagt i lokalplan 01-020-0008, Boliger på en del af Tovværksområdet ved Grådybet. § 4.

 

 

 

 

 

 

 

§ 4 Udstykning

Ingen bestemmelser

§ 5 Veje, stier og parkering

Ingen bestemmelser

§ 6 Ledningsanlæg m.v.

Ingen bestemmelser

§ 7 Bebyggelsens omfang og placering

Ingen bestemmelser

§ 8 Bebyggelsens udformning og ydre fremtræden

Ingen bestemmelser

§ 9 Opholds- og ubebyggede arealer

Ingen bestemmelser

§ 10 Grundejerforening

Ingen bestemmelser

§ 11 Forudsætning for ibrugtagen af ny bebyggelse

Ingen bestemmelser

§ 12 Servitutter og aflysninger i Plandata.dk

Med denne lokalplans endelige vedtagelse aflyses:
§ 4, Stk. 4.4, i lokalplan nr. 01-020-0008, Boliger på en del af Toværksområdet ved Grådybet. 

 

 

§ 13 Vedtagelse

Ovenstående Lokalplan nr. 01-020-0008 udarbejdet efter Lov om planlægning, er godkendt af Esbjerg Byråd den 5. november 2019.

Jesper Frost Rasmussen, Borgmester 

Erik Jespersen, Direktør for Teknik & Miljø