Lokalplanens indhold

Dette tillæg nr. 1, til Lokalplan nr. 01-020-0008, indeholder udelukkende en ændring af højden i byggefelt I, i delområde A, som vist på lokalplankort, Bilag B, og Bilag C.

I lokalplan nr. 01-020-0008, er det fastsat at der,  i byggefelt I, max. må opføres bebyggelse  op til 8 meter over terræn, (kote 14)
Med dette tillægs endelige vedtagelse fastsættes det at, der i byggefelt I, max. må opføres bebyggelse op til på 61 meter over terræn, (kote 67) 
Herudover indeholder tillægget ingen ændringer i forhold til gældende Lokalplan nr. 01-020-0008, Boliger på en del af Tovværksområdet.