Jordforureningsloven

Området er ikke kortlagt af Region Syddanmark og området er beliggende i områdeklassificeret område, og der skal tages jordprøver såfremt der skal flyttes overskudsjord.
Jfr. Jordforureningsloven skal enhver, der flytter jord uden for den ejendom, hvor den er opgravet, og enhver, der anvender sådan jord, skal sikre sig, at jorden ikke giver anledning til skadelig virkning på grundvand, menneskers sundhed og miljøet i øvrigt.

Det fremgår af afsnit § 12 hvilke tilladelser Esbjerg Byråd og andre myndigheder skal og kan give når lokalplanen er endeligt vedtaget.