Bestemmelser

§ 1 Lokalplanens formål


Lokalplanen har til formål:

at sikre området udlagt til tæt-lav boligområde med tilhørende grønne områder,

at sikre gode og attraktive opholdsarealer for både områdets beboere og de tilgrænsende områder,

at sikre veje anlagt som lege- og opholdsvej (15 km/t)

at sikre stiforbindelser til de omkringliggende områder.

§ 2 Områdets afgrænsning og zonebestemmelser

2.1

Lokalplanområdet fastholdes som byzone.

2.2

Lokalplanen afgrænses som vist på Matrikelkort Bilag A og omfatter en del af matr.nr. 8bi og 3ii Sædding By, Guldager.

 

§ 3 Områdets anvendelse


3.1

Lokalplanområdet må kun anvendes til tæt-lav boligområde.

3.2

I lokalplanområdet må mindre bygninger kun opføres, som nævnt i § 7.7. Desuden må der opføres tekniske anlæg til områdets forsyning og drift. Bygninger, såsom transformerstation, må opføres med max 10 m² og ikke højere end 2,5 m. over terræn. Disse småbygninger skal udformes og placeres med hensyntagen til den øvrige bebyggelse enten indpasset i omgivelserne eller afskærmet med beplantning.

3.3

Virksomheder i boligområder:

•I en boligejendom kan der kun drives virksomhed, som almindeligvis kan udføres i et beboelsesområde, f.eks. frisør, ejendoms-, advokat-, revisor- og arkitektvirksomhed og lign. liberale erhverv samt dagpleje og lignende under forudsætning af:
• At virksomheden kun drives af den, der bebor den pågældende ejendom.
• At virksomheden efter Esbjerg Kommunes skøn drives på en sådan måde, at ejendommens karakter af beboelse ikke ændres.
• At virksomheden ikke medfører ulempe for de omkringboende.
• At parkering skal foregå på egen grund, og erhvervsudøvelsen ikke medføre belastende trafik eller anden ulempe for de omkringboende.
• At virksomheden højest udgør 25 % af etagearealet. At der højest er ét skilt pr. virksomhed, og at skiltets areal højest er 0,75 m². Farverne på skiltet må ikke være signalfarver. Skiltet skal sidde plant på virksomhedens husmur.
•At virksomhedens miljøklasse svarer til klasse 1-2 i Håndbog om Miljø- og planlægning.


3.4

Mobilmast:

Der må hverken opsættes mobiltelefonmast eller minimølle.
 
 

§ 4 Udstykning

4.1

Grunde i området skal kunne udstykkes med en grundstørrelse på 200 m², inkl. del af de fælles friarealer, ( opholds- og parkeringsarealer)

 

 

 

 

 

§ 5 Veje, stier og parkering

5.1

Området skal vejbetjenes fra Kystparken i overensstemmelse med principperne vist på Lokalplankort, Bilag B.

5.2

Vejen i lokalplanområdet skal anlægges som en sammenhængende vej, med mulighed for at køre rundt og skal placeres i overensstemmelse med det princip som er vist på Lokalplankort, Bilag B.

5.3

Vejen skal anlægges som lege- og opholdsvej (15 km/t) med en kørebredde på min. 5 m.

5.4

Der skal etableres oversigtsarealer på min. 10 x 10 m. omkring alle vejkryds og sving.

5.5

Indenfor oversigtsarealer, og ved overkørsler mod vej fra hver bolig, må der ikke bebygges eller beplantes med planter, der er højere end 1 m. over nærmeste vejmidte.

5.6

Der skal etableres offentlige stiadgange. Stierne skal anlægges så der er fri og uhindret passage for cyklende og gående.
Der skal som min. anlægges 1 stiforbindelse mellem lokalplanområdet og området nord/øst herfor.
Der skal som min. anlægges 2 stiforbindelser mellem lokalplanområdet og området syd/øst herfor.
Stierne skal anlægges som vist i eksemplet, på lokalplankort, Bilag B og illustreret på Bilag C.

5.7

Stier skal anlægges i en bredde af min. 2 m.

5.8

Der skal anlægges mindst 1½ parkeringsbås pr. bolig. Heraf mindst 1 parkeringsbås i direkte tilknytning til den enkelte bolig. Hver parkeringsbås skal min. være på 2.50 x 5 meter. 

5.9

Øvrig parkering, både til personbiler og HC-parkering, skal placeres i græsarmering langs med vejen, som vist i princippet på illustrationsplanen, Bilag C.

5.10

Ved opførelse af indtil 25 boliger skal der, som minimum anlægges 3 parkeringsbåse, som min. er på 3.50 x 5 m., og som kan anvendes til HC- parkering.

5.11

Ved opførelse af mere end 25 boliger skal der, som minimum anlægges 4 parkeringsbåse, som min. er på 3.50 x 5 m., og som kan anvendes til HC- parkering.

5.12

Parkeringsbåse i græsarmering skal afmærkes og anlægges som parvis parallelparkering, mellem hvert par skal der være en afstand på min. 1 m. De skal placeres som det er vist, i princippet, med signatur på Lokalplankort, Bilag B og tegning nr. 5.10.

5.13

Langtidsparkering af busser, autocamper, samt last og flyttevogne og fragtbiler og lign. på eller over 3.500 kg, må ikke finde sted indenfor lokalplanområdet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tegning nr. 5.10, princip for længdeparkering i græsarmering.

§ 6 Ledningsanlæg m.v.

6.1

Nye tekniske forsyningsledninger, herunder højspænding, lavspænding, telefon og antenne, skal fremføres som jordkabler.

§ 7 Bebyggelsens omfang og placering


7.1

Etagearealet i lokalplanområdet må ikke overstige 3.500 m² etageareal.


7.2

Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 30 %.


7.3

Der må maksimalt etableres 35 boliger i lokalplanområdet.


Byggefelter:

7.4

Al ny bebyggelse skal placeres indenfor de 3 byggefelter, som vist på Lokalplankortet, Bilag B, dog med undtagelse af byggeri i hht. § 7.6.

7.5

Mod naboskel, mod nord/øst, må der ikke placeres nogen form for bebyggelse nærmere end 6 meter, som vist på Lokalplankortet, Bilag B.

7.6

Mod vejskel, mod syd/øst, må der ikke placeres nogen form for bebyggelse nærmere end 3 meter, som vist på Lokalplankortet, Bilag B.

7.7

Mod naboskel, mod syd/vest, må der ikke placeres nogen form for bebyggelse nærmere end 3 meter, som vist på Lokalplankortet, Bilag B.

7.8

Mod naboskel, mod nord/vest, må der ikke placeres nogen form for bebyggelse nærmere end 9 meter, som vist på Lokalplankortet, Bilag B.

Bygningshøjde:

7.9

Bygningshøjden må ikke overstige 6,5 m.

7.10

Ingen del af de sammenbyggede enfamiliehuse må være højere end 0,4 x afstanden til andre bygninger inden for samme bebyggelse. Denne bestemmelse gælder ikke imellem huse, der bygges sammen

Sekundære bygninger:
7.11

Uden for de byggefelter der er angivet på Lokalplankort, Bilag B, må der max. opføres 3 mindre bygninger med funktioner til fælles brug. For eksempel 2 mindre udhuse, og 1 mindre grillhytte. Desuden må der opføres genbrugsstationer, fælles affaldsløsninger og bebyggelser til legeplads.

7.12
Sekundære bygninger såsom garager, carporte og skure til den enkelte bolig, skal opføres indenfor de byggefelter der angivet og vist som et princip, på Lokalplankortet, Bilag B.

7.13

Carporte mellem 2 boliger skal etableres som integreret med boligbebyggelsen.
Se illustrationerne 7.a til 7.e.

Ill. 7.a
Boligerne er sammenbygget, der er derfor underordnet om der opført carport.

 

Ill. 7.b
Det tillades ikke at det kun er carportene der er sammenbygget.

Ill. 7.c
Bolig og carport ligger under samme tag, hvilket er tilladt.

 

Ill. 7.d
Boligerne er sammenbygget, placering af carporte er underordnet.

 

Ill. 7.e
Boliger er ikke sammenbygget, og carporte er ikke integreret under samme tag, hvilket ikke tillades, da det ikke betragtes som en tæt-lav bebyggelse.

 

§ 8 Bebyggelsens udformning og ydre fremtræden

8.1

Boligbebyggelserne udformning og ydre fremtræden skal fremstå ensartet i både bygningshøjde, tagform, facadens udformning, materiealevalg og farvevalg.8.2

8.2

Facader på beboelsesbygninger skal enten fremtræde som hvide eller i matte jordfarver, med et glanstal mindre end 18, testet efter ISO 2813,. Det er vist eksempler på referencefotos på Bilag D.

8.3

Når en facade er længere end 35 m. skal der ske en visuel forandring som bryder den overordnede rytme.
Det kan ske ved et eller flere virkemidler, som for eksempel: frem- eller tilbagetrukket murværk i en dybde på min. 30 cm, skift af mursten og/eller fuger, variation i vinduesplacering, et skift i farvens nuance, en anden detaljering af murværket eller ved andre arkitektoniske og/eller visuelle tiltag.

8.4

Signalfarver tillades ikke. Signalfarver er markante lysende røde, gule, grønne og blå farver, som for eksempel lilla, turkis, højrød mv.

8.5

Der må ikke anvendes spejlglas indenfor lokalplanområdet.

8.6

Tilbygninger og udestuers udformning og ydre fremtræden skal fremstå ensartet, det gælder både bygningshøjde, tagform, materiealevalg og farvevalg.

Tage:

8.7
Tage må højest have glans 18 efter Dansk Standard.

Solenergianlæg:

8.8

Solenergianlæg må ikke udføres i reflekterende materiale, der kan medføre blændingsgener for naboer og genboer.

8.9

Solenergianlæg må kun udføres som en integreret del af bygningernes tage og/eller ydervægge.

 

 

 

§ 9 Opholds- og ubebyggede arealer

9.1

Til hver bolig skal der være et udendørs opholdsareal, på mindst 60 m², heraf skal min. 40 m² være i tilknytning til boligen og anlægges som et sammenhængende areal. Både arealer på terræn, altaner og terrasser betragtes som et opholdsareal.

9.2

Beplantningsbælterne I, II og III skal bredden bevares, som de eksisterende ved denne lokalplans udarbejdelse, og de skal udformes og placeres i princippet som vist på Lokalplankort, Bilag B.

9.3

Beplantningsbælterne skal som minimum have en bredde, målt fra skel, som angivet nedenfor:

Beplantingsbælte I:  minimum 6 m., målt fra skel,

Beplantingsbælte II: minimum 3 m., målt fra skel,

Beplantingsbælte  III: minimum 6  m., målt fra skel.

9.4

Indenfor lokalplanområdet skal det samlede opholdsareal svarer til 100% af det samlede boligareal.

9.5

Der skal etableres et sammenhængende, velbeliggende og anvendeligt opholdsarealmed et areal på min. 1500 m². Det skal placeres inden for området udpeget hertil med signatur, på Lokalplankortet, Bilag B.

9.6

Der skal være offentlig adgang til de fælles friarealer, herunder veje, stier og opholdsarealer.

9.7

Til forsinkelse af regnvand må der etableres regnvandsbede, grønne tage og andre typer af fordampningsanlæg.

9.8

Indenfor lokalplanområdet, skal der etableres arealer, som kan håndtere vandet fra skybrud, for eksempel i forbindelse med parkerings- og/eller opholdsarealer.


9.9

Områderne udpeget til grønt område på Lokalplankortet, Bilag B skal udformes med græs, buske eller træer, idet bestemmelserne om oversigtsarealer skal overholdes.


Beplantning:


9.10

De bevaringsværdige træer vist med signatur, på Lokalplankortet, Bilag B må ikke fældes.

 

9.11

Der må ikke opføres bygninger indenfor drypzonen fra de udpegede bevaringsværdige træer, som vist på Lokalplankortet, Bilag B

 

9.12

Ege- og bøgetræer i beplantningsbælte I og II udpeget på Lokalplankortet Bilag B, skal bevares.

 

9.13

Rønnetræer i beplantningsbælte III, udpeget på Lokalplankortet Bilag B, skal bevares, således at der fastholdes et afskærmende beplantningsbælte i en bredde som min. har en bredde på  6 m.

9.14

Den afskærmende beplantning i beplantningsbælte I, II og III skal opretholdes ved genplantning af udgåede træer og lign.

 

Terrænregulering:

9.15

Terrænet på den enkelte grund må ikke reguleres mere end 0,5 m i forhold til det eksisterende terræn eller i forhold til et terræn, der er reguleret i forbindelse med byggemodningen. Terrænet må ikke reguleres nærmere skel end 0,5 m.

 

Til hver bolig skal der være et opholdsareal af samme størrelse som boligen. Opholdsarealet kan for eksempel bestå af en forhave og/eller en baghave og en andel af det store fællesareal.

 

 

 

 

 

 

 

§ 10 Grundejerforening

Ingen bestemmelser.

§ 11 Forudsætning for ibrugtagen af ny bebyggelse

11.1

Før ny bebyggelse tages i brug, skal den være tilsluttet fjernvarme, kloak-, vand- og elnet. 


11.2

Før ny bebyggelse tages i brug skal der være etableret parkering efter bestemmelserne i § 6.


11.3

Før ny bebyggelse tages i brug, skal der være etableret stiforbindelser efter bestemmelserne i § 6.


11.4

Før ny bebyggelse tages i brug, skal de i afsnit § 9 nævnte udendørs opholdsarealer være etableret.

11.5

Før ny bebyggelse tages i brug, skal der være etableret areal, der kan anvendes til tilbageholdelse af regnvand som nævnt i bestemmelserne § 9.

§ 12 Servitutter og aflysninger i Plandata.dk
§ 13 Vedtagelse

Ovenstående forslag til Lokalplan nr. 02-010-0004 udarbejdet efter Lov om planlægning, er vedtaget af Esbjerg Byråd den xx 20xx, med henblik på offentlig høring.

Jesper Frost Rasmussen, Borgmester og

Erik Jespersen, Direktør for Teknik & Miljø

Ved lokalplanens endelige vedtagelse og anmeldelse til Planinfo aflyses lokalplan nr. 310 indenfor Lokalplan 02-010-0004s område.