Grundvandsbeskyttelse

Lokalplanområdet er beliggende i et område uden særlige drikkevandsinteresser.