Naturbeskyttelsesloven

Skovbyggelinje

Det fredskovspligtige areal på matrikelnummer 7r, Tømmerby By, Bramming afkaster en skovbyggelinje, der omfatter hele lokalplanområdet.

Opførelse af bebyggelse indenfor lokalplanområdet kræver derfor dispensation fra skovbyggelinjen, jf. naturbeskyttelsesloven.