Spildevandsplanen

Området er omfattet af Spildevandsplan 2016-2021, som et separatkloakeret kloakopland. Der skal derfor ikke udarbejdes tillæg til spildevandsplanen.

Regnvandsledningen i vejen er ikke dimensioneret til at kunne modtage tag- og overfladevand fra området uden at ledningen overbelastet, men i det sydvestlige hjørne af området er der en åben nedsivningsgrøft med overløb til et regnvandsbassin. Denne er omfattet af spildevandsplan, og den har den fornødne kapacitet til at kunne aflede den maksimalt tilladelige regnvandsmængde på 60 % af grundarealet for et område der er udlagt til erhverv, jf. spildevandsplan.