Forhold til gældende servitutter

I det nordvestlige hjørne af lokalplanområdet løber en spildevandstrykledning. Ledningen skal respekteres med en respektafstand på 2 meter på hver side af ledningen.

Langs med Varde Hovedvej er pålagt vejbyggelinjer efter Lov om offentlige veje. Vejbyggelinjen er pålagt af hensyn til en mulig udvidelse af den eksisterende vej samt af hensyn til færdslen i øvrigt. Der må ikke etableres bygninger og andre anlæg af fast karakter uden vejmyndighedens tilladelse inden for vejbyggelinjen på 50 meter, der måles fra vejmidten, med tillæg på 2 x højdeforskellen mellem kørebane og terræn samt mindst 1 meter til passage. 

Tilladelse til anlæg af fast karakter, som for eksempel støjafværgeforanstaltninger, kræver særlig tilladelse fra Vejdirektoratet.