Baggrund og formål

Baggrunden for denne lokalplan er et ønske om at opføre et kontordomicil i det pågældende område. En del af lokalplanområdet er beliggende i landzone, og skal derfor overføres til byzone før området kan udnyttes til erhvervsformål. 

En del af lokalplanområdet er registreret som fredskov, idet et beplantningbælte, anlagt af daværende Bramming Kommune, har vokset sig så stort, at det, jf. Skovlovens § 3, er defineret som fredskov. En del af lokalplanens formål er derfor dels at bevare beplantningen, og dels at give mulighed for placering af et byggeri, der ikke er i konflikt med fredskovsarealet.