Bestemmelser

§ 1 Lokalplanens formål

 

Lokalplanen har til formål

at overføre en del af lokalplanområdet fra landzone til byzone,

at give mulighed for opførelse af byggeri til kontorformål,

at sikre bevarelse af beplantningsbælte mod Varde Hovedvej,

at fastsætte bestemmelser for omfang og udformning af byggeri,

§ 2 Områdets afgrænsning og zonebestemmelser

2.1

Lokalplanen afgrænses som vist på Matrikelkort Bilag A og omfatter matrikelnumrene 15f samt del af 7r Tømmerby By, Bramming, samt alle parceller der efter byrådets 1. behandling af lokalplanen udstykkes heraf.

2.2

Dele af lokalplanområdet ligger i byzone, og skal forblive i byzone.

De dele af lokalplanområdet, der ligger i landzone overføres ved lokalplanens vedtagelse til byzone.

§ 3 Områdets anvendelse

3.1

Lokalplanområdet må kun anvendes til erhvervsformål, i form af kontor og lignende.

3.2

Lokalplanområdet må kun anvendes til funktioner med en miljøpåvirkning, der svarer til klasse 1-2 i Håndbog om Miljø og Planlægning.

§ 4 Udstykning

Ingen bestemmelser.

§ 5 Veje, stier og parkering

5.1

Området skal vejbetjenes fra Industrivej, som vist på bilag B.

5.2

Der skal mindst anlægges 2 p-pladser pr. 100 m² etageareal til erhverv. 

5.3

P-pladser skal anlægges indenfor byggefelterne eller i det område, der er markeret som vej- sti- og parkeringsareal på bilag B.

§ 6 Ledningsanlæg m.v.

6.1

Anlæg til fælles opsamling af husholdningsaffald og genbrugsmaterialer som papir, glas, metal og lignende skal skal enten integreres med øvrig sekundær bebyggelse som udhuse, cykelskure og lignende eller fremstå som fritliggende bygninger i terræn med afskærmende beplantning.

6.2

Nye tekniske forsyningsledninger, herunder højspænding, lavspænding, telefon og antenne, skal fremføres som jordkabler.

§ 7 Bebyggelsens omfang og placering

7.1

Bebyggelsesprocenten for hver enkelt ejendom må ikke overstige 60.

7.2

Bebyggelse må højst opføres i 2 etager.

7.3

Bebyggelse må have en højde af maks. 10 meter, inklusiv tekniske anlæg på bebyggelsens tag.

7.4

Bebyggelse skal opføres inden for de på bilag B viste byggefelter. Byggefelterne skal bebygges efter det princip, at byggefelt 1 bebygges først, og byggefelt 2 angiver mulighed for en senere udvidelse af bebyggelsen. Der må opføres mindre bygninger, i form af cykelskure, udhuse, anlæg til affaldssortering og lignende, udenfor byggefelterne i det område, der er markeret til parkering, vej og sti, som vist på bilag B.

7.5

Området mellem byggefelter og vejskel mod Varde Hovedvej og Vardevej skal henligge som grønt friareal og må ikke bebygges eller anvendes til parkering, udstilling eller oplag.

Illustrationsplanen på bilag C viser alene bebyggelse i byggefelt 1, som er første etape.

§ 8 Bebyggelsens udformning og ydre fremtræden

8.1

Bygninger til kontorformål må opføres med facader af metalplader, tegl, puds, glas, beton og træ.

8.3

Tage skal udføres, så de fremstår flade (med op til 5° hældning).

8.4

Der må kun placeres solenergianlæg på bygningers tage.

Anlæg til solenergi skal udføres parallelt med tagfladen.

8.5

Skiltning skal etableres plant med bygningens facade og må ikke etableres på taget eller over murkronen.

8.6

Skiltning på bygninger må kun ske med navn og logo, og alene på bygningernes lodrette facade og ikke over skæringen mellem tag og facade. Skiltning på bygninger må kun belyses indefra eller have coronabelysning. Der må ikke skiltes med løbende eller blinkende skilte. 

8.7

Der må opstilles én pylon på maksimalt 6 m² ved vejadgang mod Industrivej. Skiltet må ikke være højere end 4 meter over terræn. Der må ikke opstilles skiltning indenfor vejbyggelinjer mod Vardevej og Varde Hovedvej, eller indenfor oversigtslinje.

8.8

Der må ikke opstilles mini- eller mikromøller indenfor lokalplanområdet.

§ 9 Opholds- og ubebyggede arealer

9.1

Ved nybyggeri skal der sikres udendørs opholdsareal svarende til mindst 5 % af etagearealet til erhvervsformål. Opholdsarealer skal anlægges som sammenhængende velbeliggende arealer med mulighed for sol og læ. Opholdsarealer må ikke anlægges indenfor det område, som er markeret som fredskov på bilag B. Opholdsarealerne skal overholde Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser.

9.2

Belysning af gang- og vejarealer skal udføres med ensartet armatur.

9.3

Beplantning, som er markeret som fredskov på bilag B, skal bevares. Skoven skal ved almindelig pleje og foryngelse bevare samme udtryk, som det øvrige fredskovsareal langt Varde Hovedvej.

9.4

De ubebyggede arealer nord for byggefelterne, som er vist på bilag B, ud mod Varde Hovedvej og Vardevej skal henligge som grønt areal, med trægrupper, græs med løgplanter og andre blomstrende vækster, lave hække, pur og lignende. Arealerne må ikke befæstes eller på anden måde belægges med grus eller lignende.

Dog må der, som illustreret på Bilag C, anlægges mindre befæstede arealer til ophold i umiddelbar nærhed af bebyggelsen.

9.5

Som minimum skal tag- og overfladevandet fra 40 % af ejendommens areal nedsives på egen grund.

De ubebyggede arealer nord for byggefelterne, mellem Varde Hovedvej, Industrivej og Vardevej, er et første man møder ved ankomsten til Bramming fra vest. Arealerne skal derfor gives et udseende, der virker indbydende.

§ 10 Grundejerforening

Ingen bestemmelser.

§ 11 Forudsætning for ibrugtagen af ny bebyggelse

Ny bebyggelse og anlæg må ikke tages i brug før:

  • de i § 5 nævnte parkeringsarealer er etablerede;
  • det i § 7 nævnte byggefelt 1 skal bebygges med kontorbyggeri før byggefelt 2;
  • de i § 9 nævnte opholdsarealer er etablerede.
§ 12 Servitutter og aflysninger i Plandata.dk

Efter den endelige vedtagelse og offentlige bekendtgørelse af denne lokalplan ophæves og aflyses følgende lokalplaner:

Lokalplan nr. 01.45.30 Bramming By, del af industriområde vest, tinglyst den 08.12.1987 aflyses for den del af lokalplanområdet, der er omfattet af nærværende lokalplan.

§ 13 Vedtagelse

Direktør for Teknik og Miljø, Erik Jepsersen, har den 5. september 2019, efter delegation givet af Plan- og Miljøudvalget, endeligt vedtaget Lokalplan nr. 21-030-0011.

Jesper Frost Rasmussen, Borgmester 

Erik Jepsersen, Direktør for Teknik & Miljø