Grundvandsbeskyttelse

Lokalplanområdet er beliggende i område med drikkevandsinteresser.

Den planlagte arealanvendelse vurderes ikke at udgøre en risiko for drikkevandsinteressen. 

En del af lokalplanområdet ligger i nærheden af drikkevandsboring. Det sikres med lokalplanen, at der ikke placeres nedsivning m.v. i dette område.

Det boringsnære beskyttelsesområde er markeret med lyseblåt på kortet.
Det boringsnære beskyttelsesområde er markeret med lyseblåt på kortet.