SKAL UNDERSØGES:

Området er pålagt en række servitutter og byrder af forskellig karakter.

Der er tinglyst vejbyggelinjer fra XX.

Derudover er der tinglyst en række servitutter om ledninger.

Der er tinglyst en deklaration om offentlige kloakledninger XX.

Denne deklaration skal forsat opretholdes.

Der er desuden tinglyst en række servitutter på baggrund af områdets

hidtidige anvendelse som landbrugsarealer, herunder om

samdrift, færdselsret, forbud mod bebyggelse mv. Disse servitutter

skal aflyses.

El.

Lokalplanens indhold er ikke i strid med gældende servitutter.