Baggrund og formål

Baggrunden for denne lokalplan er et ønske om at udvikle lokalplanområdet til blandede boligformål i form af åben-lav og tæt-lav boliger. Lokalplanen udgør en naturlig forlængelse af Gørding by mod vest og er allerede i kommuneplanen udlagt til boligformål. Der er en eksisterende lokalplan for området. Denne lokalplan giver ikke mulighed for etablering af tæt-lav bebyggelse, og da det er et ønske med denne lokalplan at skabe et varieret boligudbud, åbnes der med nærværende lokalplan for denne mulighed.

Lokalplanen har til formål at sikre et varieret udbud af boliger i lokalområdet med gode opholdsarealer samt gode og trafiksikre færdselsarealer.