Bestemmelser

§ 1 Lokalplanens formål

Lokalplanen har til formål

at udlægge lokalplanens område til boligformål,

at sikre etablering af velbeliggende grønne fri- og opholdsarealer,

at sikre en funktionel og sikker afvikling af trafikken i området.

§ 2 Områdets afgrænsning og zonebestemmelser

2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på matrikelkortet, kortbilag A, og omfatter matr.nr. 1aæ, Sdr. Gørding By, Gørding, samt alle parceller der efter byrådets 1. behandling af lokalplanen udstykkes heraf.

2.2 Området opdeles som vist på lokalplankortet i delområderne 1 til åben-lav boligbebyggelse og 2 til tæt-lav boligbebyggelse. 

2.3 Lokalplanområdet er i byzone og landzone og overføres ved denne lokalplans endelige vedtagelse og offentliggørelse i sin helhed til byzone.

§ 3 Områdets anvendelse

3.1 Lokalplanområdet udlægges til boligformål med grønne fælles friarealer.

3.2 I delområde 1 der kun opføres åben-lav bebyggelse i form af fritliggende villaer til helårsbeboelse.

3.3 I delområde 2 må der kun opføres tæt-lav bebyggelse i form af række-, klynge-, kæde- eller dobbelthuse.

3.4 I lokalplanområdet må der drives virksomhed til liberale erhverv, som er forenelige med områdets karakter af boligområde, hvis:

- Virksomheden drives af den, som bebor den pågældende ejendom;
- Virksomheden drives på en måde, så ejendommens karakter af bolig ikke ændres;
- Virksomheden ikke medfører ulempe for områdets øvrige beboere;
- Virksomheden ikke kræver parkering udover, hvad der er plads til på den pågældende ejendom;
- Reklameskilte, flag og lignende ikke opsættes på ejendommen. 

3.5 Lokalplanen udlægger et fælles friareal, som vist på kortbilag B. Arealet må ikke bebygges, men beboerne kan opstille legeredskaber, bænke, pavilloner og lignende, som understøtter anvendelse til leg og ophold samt anlæg til områdets tekniske forsyning eller til håndtering af lokalplanområdets regnvand, jf. § 9.5.

3.6 Inden for lokalplanområdet må der opføres anlæg til områdets tekniske forsyning. Herunder energiforsyningsanlæg, affaldshåndteringsanlæg, fællesantenneanlæg, kloakpumpestation, regnvandsbassin mv. Der må dog ikke opstilles vindmøller.

§ 4 Udstykning

4.1 Inden for delområde 1 må udstykningen kun foretages i overensstemmelse med det på kortbilag B viste udstykningsprincip.

4.2 I delområde 1 må der ikke udstykkes grunde mindre end 600 m2.

4.3 Delområde 2 må udstykkes som en storparcel og i henhold til reglerne i udstykningsloven.

4.4 Fælles friareal, som er vist på kortbilag B, må ikke udstykkes yderligere.

4.5 Mindre skelreguleringer og udstykning til offentlig vej og sti, samt almen forsynings- eller afløbsledning eller afløbsanlæg samt friareal er tilladt. Der kan desuden foretages mindre skelreguleringer.

§ 5 Veje, stier og parkering

5.1 Området skal vej- og stibetjenes fra Aikevej i overensstemmelse med principperne vist på kortbilag B.

5.2 Der skal udlægges areal til vejene A-F, B-C, D-G, og E-F, som er markeret på kortbilag B. Vejen A-F skal udlægges i en bredde af mindst 12,5 meter med en kørebane på mindst 5,5 meter. Vejene B-C, D-G og E-F skal udlægges i en bredde af mindst 9 meter med en kørebane på mindst 5,5 meter. 

5.3 Blinde veje skal udformes med vendeplads, der sikrer mulighed for at renovationskøretøjer kan vende.

5.4 Boligveje skal udføres med kørefast belægning.

5.5 Boligveje skal etableres som område med fartdæmpning efter færdselslovens bestemmelser.

5.6 Langs Aikevej udlægges der en vejbyggelinje, som vist på kortbilag B. Inden for byggelinjen må der ikke placeres boligbebyggelse.

5.7 Der skal udlægges areal til stierne a-v og b-x, som er markeret på kortbilag B. Sti a-v og b-x skal udlægges i en bredde af mindst 5 meter og anlægges i en bredde af mindst 2,5 meter. Stien b-x skal have afstand på mindst 2 meter fra asfaltkant på vejen A-F.  For strækningen A-F indgår udlægget på 5 meter i det samlede udlæg på 12,5 meter jf. § 5.2.

Stier skal anlægges med belægning, som er velegnet for kørestolsbrugere og gangbesværede. 

5.8 Der skal på den enkelte ejendom mindst anlægges/udlægges følgende parkering:
- 2 p-pladser pr. bolig i åben-lav bebyggelse
- 1½ p-plads pr. bolig i tæt-lav bebyggelse 

Parkeringspladserne for tæt-lav kan dog etableres som fælles parkeringsløsninger. 

5.9 Der må kun etableres én overkørsel pr grund og den må ikke have en bredde, der overstiger 6 meter.

5.10 Boligveje skal anlægges som private fællesveje.

§ 6 Ledningsanlæg m.v.

6.1 Inden for friarealer må der etableres anlæg til regnvandshåndtering. De må dog ikke placeres inden for det boringsnære område, der er vist på bilag B. Regnvandshåndteringsløsninger skal etableres som naturlig sø, grøft og lignende, så det indpasses i landskabet.

6.2 Nye tekniske forsyningsledninger, herunder højspænding, lavspænding, telefon og antenne, skal fremføres som jordkabler.

6.3 Installationsbokse og lignende, mindre anlæg til områdets tekniske forsyning skal placeres samlet langs vej-, sti eller naboskel eller skel mod friarealer og skal have samme udformning og farve - sort, grå eller mørk grøn.

6.4 Der kan etableres fælles affaldsstationer inden for lokalplanområdet i overensstemmelse med kommunens affaldsregulativ.

6.5 Arealer omkring affaldsstationer skal med beplantning gives et grønt udseende.

6.6 Belysning af vej- og stiareal og fælles parkeringspladser skal ske med ensartede belysningsarmaturer med lyspunktshøjde på maksimalt 6 meter. 

Lyskilder på ubebyggede arealer, der ikke er veje eller færdselsareal, skal være nedadvendte, og lyskilden må være maksimalt 3,5 meter over terræn.

6.7 Der må ikke opstilles solenergianlæg på terræn.

6.8 Der må ikke foretages terrænreguleringer på mere end +/- 0,5 meter i forhold til det naturlige terræn. Al terrænregulering mellem skel og indtil 2,5 m fra skel skal ske ved udjævning/tilpasning til de tilstødende arealer og grunde. Ved fælles anlæg til ekstreme nedbørshændelser kan terrænet reguleres op til +/- 2 meter i forhold til det naturlige terræn.

6.9 I forbindelse med anlæggelsen af området må eksisterende lavninger i terrænet fyldes op.

§ 7 Bebyggelsens omfang og placering

7.1 Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må udgøre maksimalt:
- 30 % for åben-lav bebyggelse
- 35 % for tæt-lav bebyggelse i op til 1 etage
- 40% for tæt-lav bebyggelse i op til 2 etager

7.2 Bebyggelse må højst opføres i 2 etager.

7.3 Boligbebyggelse må have en højde på maks. 8,5 meter.

7.4 Sekundære bygninger, såsom garager, carporte, udhuse mv. må have en højde på maks. 2,5 meter. 

7.5 Bebyggelse skal have en afstand af mindst 5 meter til skel mod lokalplanafgrænsning og veje, der er adgangsgivende til den enkelte ejendom. Bebyggelse skal have en afstand af mindst 2,5 meter til skel mod delområdeafgrænsning, stier, naboskel, fællesarealer samt veje, der ikke er adgangsgivende til den enkelte ejendom.

7.6 Garager, udhuse og lignende mindre bygninger skal placeres  med en afstand på mindst 1 meter til naboskel og med en afstand på mindst 5 meter til den adgangsgivende vej.

§ 8 Bebyggelsens udformning og ydre fremtræden

8.1 Tagmaterialet på beboelsesbygninger skal udføres med teglsten, naturskifer, zink, sort tagpap, sort beton, sort eternit, naturskifer eller zink.

8.2 Tage må desuden udføres som tag dækket med vegetation - såkaldte ”grønne tage”.

Ad. 8.2: ”Grønne tage” er benævnelsen for tagbelægninger, der har et vækstlag af planter/græs som beklædning. Grønne tage optager en stor del af den nedbør, som falder på taget. Dermed aflaster et grønt tag kloaksystemet.

8.3 Tagmateriale må ikke være blanke og reflekterende. Ovenlysvinduer, solfangere og solceller er undtaget. 

8.4 Tage og bygningsfacader i sammenhængende bebyggelser, såsom række-, kæde-, klynge- og dobbelthuse, skal være ensartede i materiale- og farvesammensætning samt form.

8.5 Solenergianlæg på bebyggelsens tage og facader må kun opsættes efter følgende retningslinjer:
- De skal være anti-refleksbehandlede
- De skal lægges på tagfladen og være parallelle denne. De må være hævet maksimalt 15 cm fra tagfladen
- De skal placeres, så de udgør ét eller flere samlede rektangler
- De skal placeres i harmoni med ovenlysvinduer, udluftningshætter og lignende, som ikke må bryde solcelle-/solpanelfladen
- De skal etableres på bygningens primære tag. Der kan således ikke placeres anlæg på kviste, frontispice eller lignende.

8.6 Ved fladt tag kan solenergianlæg opsættes på stativer med hældning op til 10 grader, når de placeres minimum 1 meter fra tagets kant.

8.7 Parabolantenner må ikke opsættes på bygninger.

8.8 I lokalplanområdet må ingen form for kommerciel skiltning eller reklamering i form af reklameskilte, flag, bannere og lignende finde sted. Skiltning i forbindelse med erhverv i egen bolig, jf. § 3.4, må kun ske som skiltning på facaden. Der må være ét skilt pr. bolig med et areal på maks. 0,25 m2.

§ 9 Opholds- og ubebyggede arealer

9.1 Der udlægges områder til fælles friarealer, som vist i princippet på kortbilag B. 

9.2 Ved nybyggeri skal der sikres fri- og opholdsareal svarende til mindst:
- 100% af etagearealet til boliger i tæt-lav bebyggelse
- 25% af etagearealet til boliger i åben-lav bebyggelse

9.3 Ubebyggede arealer skal ved beplantning, belægning eller lignende gives et ordentligt udseende.

9.4 Arealer, der ikke udstykkes til boliger eller udlægges til vej-, sti- eller parkeringsareal, skal henligge som åbne, parklignende grønne områder, som er tilgængelige for beboere i lokalplanområdet.

9.5 Inden for fælles friarealet må der etableres legepladser, grillfaciliteter, bænke og andet af lignende karakter. Der må desuden etableres anlæg til lokal afledning af regnvand for lokalplanområdet (LAR). Anlæg til lokal afledning af regnvand for lokalplanområdet må dog ikke placeres inden for det boringsnære område, der er angivet i lokalplanens redegørelse.

9.6 Fri- og opholdsarealer, som er markeret på kortbilag B, skal beplantes med træer og buske i hjemmehørende arter og tilsås med græs eller blomstergræs.

9.7 Ejendomme må ikke befæstes mere end 40% af den enkelte grunds areal for åben-lav bebyggelse og 50% for tæt-lav bebyggelse. Bebyggelse anses som befæstet areal.

9.8 Ved brug af permeable belægninger kan belægningsgraden øges i forhold til belægningens evne til at lade vandet trænge igennem.

9.9 Der skal etableres beplantningsbælter i området med en bredde på 5 - 8 meter, som markeret på kortbilag B.

9.10 Som minimum skal tag- og overfladevand fra 65 % af ejendommens areal nedsives på egen grund.

9.11 Beplantningsbælterne mod lokalplanens afgrænsning skal fastholdes med løvfældende træer og buske.

9.12 Hegn mod veje, stier og fælles friarealer må kun udføres som levende hegn af hjemmehørende arter som bøg, liguster eller lignende.

9.13 Der kan som supplement til levende hegn opsættes trådhegn på indersiden af hegnet med maksimalt samme højde som det levende hegn, når det er udvokset.

9.14 Der etableres træer langs boligveje og stier.

§ 10 Grundejerforening

10.1 Der skal oprettes én samlet grundejerforening med medlemspligt for alle grundejere i lokalplanens område. Grundejerforeningens vedtægter og ændringer i disse, skal godkendes af Esbjerg Kommune.

10.2 Grundejerforeningen skal oprettes af grundejerne, når Esbjerg Kommune kræver det, dog senest når mindst 25 % af de udstykkede grunde i hvert delområde er solgt. 

10.3 Grundejerforeningen har pligt til at tage skøde på og skal stå for drift og vedligeholdelse af de i §§ 5 og 9 nævnte områder. Overdragelsen kan ske etapevis, og er ikke betinget af fuldstændig færdiggørelse af arealerne først. Grundejerforeningen skal, for at varetage disse forpligtelser, udarbejde en anlægs-, drifts- og plejeplan for de i § 9 nævnte fællesarealer. Planen skal godkendes af Esbjerg Kommune.

10.4 Grundejerforeningen skal efter krav fra Esbjerg Kommune optage medlemmer fra tilgrænsende områder, sammenslutte sig med én eller flere bestående grundejerforeninger for tilgrænsende områder eller opdele foreningen i to eller flere selvstændige foreninger.

10.5 Grundejerforeningen skal i øvrigt udføre de opgaver, der efter lovningen henlægges til foreningen.

§ 11 Forudsætning for ibrugtagen af ny bebyggelse

11.1 Ny bebyggelse og anlæg må ikke tages i brug, før de i § 5 nævnte veje, stier, parkeringspladser og vendemuligheder, som betjener bebyggelsen, er etableret.

11.2 Ny bebyggelse og anlæg må ikke tages i brug, før de i § 9 nævnte fri- og opholdsarealer samt beplantningsbælter inden for bebyggelsens delområder er etableret.

11.3 Ny bebyggelse og anlæg må ikke tages i brug, før den er tilsluttet kollektiv vandforsyning, elforsyning og kloakforsyning i det omfang, at bebyggelsen skal forsynes.

§ 12 Servitutter og aflysninger i Plandata.dk

12.1 Efter den endelige vedtagelse og offentlige bekendtgørelse af denne lokalplan ophæves og aflyses følgende lokalplaner:
- Lokalplan 02.12.24 - For et område til boligformål vest for Åbrinken, Gørding, vedtaget den 16. april 2007 aflyses i sin helhed.

§ 13 Vedtagelse

Ovenstående forslag til Lokalplan nr. 23-010-0006 er udarbejdet efter Lov om planlægning, er vedtaget af Esbjerg Byråd den xx 20xx, med henblik på offentlig høring.

Jesper Frost Rasmussen, Borgmester 

Erik Jespersen, Direktør for Teknik & Miljø