Støj

Trafikstøj

Der placeres boliger langs Aikevej. På grund af begrænset trafikmængde og afstand mellem vej og bebyggelse vurderes det, at vejen ikke vil være til gene for boliger i området.

Støv- og støjgener i anlægsfasen

Anlægsfasen vil kunne give anledning til støj- og støjgener i omgivelserne.

Det forudsættes, at generne forsøges minimeret mest muligt.

Esbjerg Kommunes ”Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune” skal overholdes.