Ubebyggede arealer

Lokalplanen sikrer et område til fælles friareal for alle områdets beboere. Derudover er der private udendørs opholdsarealer i haver. Friarealer skal i alt udgøre minimum 100% af etagearealet til boliger til tæt-lav bebyggelse og 25% til åben-lav bebyggelse, hvor havearealer tæller med. Dette sikrer, at området ikke kommer til at være tæt bebygget, men at der også kommer til at være grønne rum imellem.

Det fælles friareal tænkes anvendt til forskellige former for ophold, aktiviteter, leg, boldspil og lignende, og der er givet mulighed for at etablere grillfaciliteter, bænke og andet af lignende karakter. Beplantningen i området holdes på et lavt plejeniveau med hjemmehørende træer og buske og tilsås med græs eller blomstereng. 

Langs lokalplanområdets vestlige, østlige og sydlige afgrænsning eksisterer der i dag beplantningsbælter, som ønskes bevaret i denne lokalplan. De eksisterende træer i beplantningsbæltet er fuldt udvoksede og danner allerede en grøn ramme om et nyt boligområde, som ligger på en mark og endnu ikke indeholder nogen form for beplantning.