Eksisterende lokalplaner

Inden for lokalplanområdet gælder følgende lokalplaner og byplanvedtægter:

Lokalplan nr. 04.08.07 – For bevaring af bygnings – og landsbykvaliteter i St. Darum.

Lokalplan nr. 04.08.07 er kun gældende for en del af lokalplanområdet og udlægger området til boliger, blandet bolig og erhverv og offentlige formål. Lokalplansforslagets anvendelse stemmer overens med gældende lokalplan.

Som det fremgår af afsnit § 14 vil planerne blive aflyst for området ved denne lokalplans endelige vedtagelse.