Bebyggelse

Kommuneplantillæg 2018.27 fastsætter den maksimale bebyggelsesprocent til 30 % for hver ejendom og højden fastsættes til maksimum 1 etage med udnyttelig tagetage over eksisterende terræn. Dette er i lokalplanen fuldt op med et samlet etageareal på maksimalt 1.000 m² og en deraf følgende bebyggelsesprocent på ca. 15%.

Nyt byggeri i lokalplanområdet må ikke opføres i mere end 1 etage og med udnyttet tagetage, dog maks. 6½ m.