Kulturmiljøer

Lokalplanområdet er beliggende i et udpeget kulturmiljø omkring hele St. Darum.

Bevaringsværdige helheder, bebyggelser og anlæg skal fastholdes og indenfor kulturmiljøer skal bebyggelse og anlæg placeres og udformes, så det indpasses bedst muligt i kulturmiljøet og på en måde så det bidrager til at fastholde, forbedre og genskabe kulturmiljøer.

Lokalplanen sikrer dette ved at bebyggelsens udformning, materialevalg og byggeskik er tilpasset det omkringliggende kulturmiljø og afskærmet med egns typisk beplantning. Dele af lokalplanområdet friholdes for bebyggelse og høj beplantning så indsigten til det grønne område bag Præstegården og Darum kirketårn sikres.