Området er pålagt en række servitutter og byrder af forskellig karakter. Af nedenstående beskrives servitutterne med deres indvirkning på lokalplanen. Der er kun medtaget de servitutter, kommunen vurderer, har betydning for lokalplanen. Der kan være tinglyst andre servitutter, der kan have betydning for den enkelte grundejer.

26.10.1957 Dok. om byggelinjer ved veje og gader

Der er tinglyst en byggelinje fra Gl. Darumvej vejmidte og 15 meter ud. Indenfor byggelinjen må der ikke opføres bygninger eller andre faste anlæg. Byggelinjen er vejledende stedfæstet på lokalkortet.

Såfremt der skal opføres pyloner, tankanlæg eller lignende inden for byggelinjen, kræves samtykke fra vejmyndigheden og der vil evt. skulle tinglyses en fjernelsesdeklaration.

1.5.1964 Dok. Om adgangsbegrænsning

Der er i 1964 tinglyst bestemmelse om at der ikke må etableres nye adgange til Gl. Darumvej. Nye overkørsler skal godkendes af vejmyndigheden, Esbjerg Kommune.