Beliggenhed og eksisterende forhold

Lokalplanområdet er beliggende i St. Darum og udgør et areal på ca. 7.000 m2. Området er en del af matr.nr. 1a, som vist på Matrikelkort, bilag A.

Området afgrænses af Gl. Darumvej mod syd, af hækken til mindestensområde mod vest, Darum Menighedsråds ejendom mod nord og en af landbrugsejendom mod øst.

 

MindestenSydlig afgrænsning majAfgrænsning august.

 

Den største del af lokalplanområdet anvendes i dag som mark.

St. Darum er en landsby med mange bevaringsværdige gårde og åbne marker. I umiddelbarnærhed af lokalplanområdet findes bl.a. præstegården mod nord, et bevaringsværdigt stuehus mod øst og syd for lokalplanområdet, på den modsatte side af Gl. Darumvej, findes flere bevaringsværdig bebyggelser.

Menighedsråd

 

Terrænet i lokalplanområdet er plant, med en mindre stigning fra nord/vest mod syd/øst. Lokalplanområdet er beliggende ca. mellem kote 6 til 7,5 over en afstand på ca. 200 meter. Indkigget over lokalplanområdet varierer efter årstiderne da markerne i dag anvendes som landbrugsjord.

Fra lokalplanområdets sydlige del er der indsigt til det åbne område bag præstegården og til Darum Kirketårn.

Lokalplanområdet udgør desuden en mindre del af den historiske grønning i St. Darum. Lokalplanområdet afgrænses af den eksisterende beplantning mod præstegråden, og en bebyggelse i området vil derfor kun påvirke indsigten til området meget lidt.

Lokalplanområdet er beliggende inden for kystnærhedszonen men beliggende bag allerede eksisterende bebyggelse.

Størstedelen af lokalplanområdet er beliggende i Grønt Danmarkskort.