Bestemmelser

§ 1 Lokalplanens formål

Lokalplanen har til formål:

At                sikre lokalområdets dagligvareforsyning

At                sikre ny bebyggelse indpasset i forhold til den omgivende bebyggelse og i samspil med det omgivende landskab,

At                sikre ind kigget til Darum Kirke og kirketårn bevares.

§ 2 Områdets afgrænsning og zonebestemmelser

2.1
Lokalplanen afgrænses som vist på Matrikelkort, Bilag A, og omfatter en del af matr.nr. 1a, Darum Sogn, St. Darum.

2.2
Lokalplanområdet ligger både i land- og byzone. Landzonearealer overføres ved lokalplanens endelige vedtagelse til byzone.

§ 3 Områdets anvendelse

3.1
Delområde A må kun anvendes til dagligvarebutik, liberalt erhverv, kulturhus med mødelokaler, café, opholdsarealer og tankstation.

3.2
Delområde B må kun anvendes til ophold – og grønne arealer samt vej – og manøvrearealer.

3.3
Der må ikke bebyggelses eller beplantes i delområde B.

§ 4 Udstykning

4.1
I lokalplanområdet må der kun foretages udstykninger, hvor hvert delområde udstykkes.

4.2
Hele lokalplanområdet må udstykkes til en samlet ejendom.

§ 5 Veje, stier og parkering

5.1
Området skal vejbetjenes fra Gl. Darumvej i overensstemmelse med principperne vist på Lokalplankort, bilag B.

5.2
Overkørslen fra delområde A til offentligvej må ikke være bredere end 8 m.

5.3
Ved overkørsel til offentlig vej, skal det sikres at vejreglernes bestemmelser om oversigtsforhold er overholdt.

5.4
Kørearealer indenfor lokalplanområdet skal indrettes, så der ikke forekommer bakning til og fra offentlig vej.

5.5
Parkeringsarealer skal indrettes, så der ikke sker bakning ind over fortove eller gangarealer.

5.6
Der må ikke forekomme bakning med lastbiler (vareindlevering) i områder, hvor der færdes kunder.

5.7
I delområde A skal der etableres min. 1 parkeringsbås pr.

 • 25 m² butiksareal med kundeadgang
 • 50 m² erhvervsareal, herunder butiksareal uden kundeadgang.

5.8
Der skal ved kundeindgangen etableres 1 cykelparkeringsplads pr. 100 m2.

5.9
Langtidsparkering af busser, autocamper, samt last og flyttevogne og fragtbiler og lign. på eller over 3.500 kg, må ikke finde sted indenfor lokalplanområdet.

5.10
Der skal plantes en 2 meter bred hæk på arealet mellem Gl. Darumvej og parkeringspladsen, se bilag B, dog med respekt for vejreglernes bestemmelser om oversigtsforhold.

5.11
Ved nye parkeringsanlæg skal min. hver 8. p-bås udformes som en grønparkeringsbås med spredt træbeplantning i grøn bund, svarende til et træ for mindst hver 8. parkeringsbås.

§ 6 Ledningsanlæg m.v.

6.1
Nye tekniske forsyningsledninger, herunder højspænding, lavspænding, telefon og antenne, skal fremføres som jordkabler.

§ 7 Bebyggelsens omfang og placering

7.1
Byggefelt A er placeret 2,5 meter fra den nordlige lokalplangrænse og 5 meter fra den vestlige lokalplangrænse.

7.2
Al ny bebyggelse med undtagelse af tankanlæg skal placeres inden for byggefelt A1, som vist på Lokalplankort, bilag B.

7.3
Byggeri til tankanlæg må kun ske inden for byggefeltet A2, som vist på Lokalplankort, bilag B.

7.4
Det samlede etageareal i lokalplanområdet må ikke overstige 1.000 m2.

7.5
Det samlede butiksbruttoetageareal i delområde A må ikke overstige på 800 m2.

7.6
Det enkelte butiksbruttoetageareal i delområde A må ikke overstige 700 m2.

7.7
Bygningshøjden må ikke overstige 6,5 meter over eksisterende terræn dog maksimalt 1 etage med udnyttet tagetage.

7.8
Overdækning til kundevogne skal placeres inden for byggefelt A1.

7.9
Ventilationsanlæg og materialer vedrørende ventilation skal placeres, så det ikke er synligt fra offentlig vej. Ventilationsafkastet skal indarbejdes i facaden.

§ 8 Bebyggelsens udformning og ydre fremtræden

8.1
Facader på bygninger i byggefelt A1 skal udføres i røde eller brunlige mursten eller i sortmalet træ.

8.2
Facader skal udføres i teglsten, træ eller som pudsede facader, dog undtaget varegårde og kundevognsskur. Mindre facadepartier, der svarer til max 25 % af facadens areal eksklusive vinduer og døre må udføres i andet materiale, f.eks. facadeplader og træ.

8.3
Facader på varegårde skal fremtræde i en afdæmpet jordfarve.

8.4
Facader og kundevognsskure må fremstå i metal, glas og facadeplader.

8.5
Facader og gavle længere end 15 meter skal brydes. Dette kan ske ved spring i murværket på min 30 cm, anden mursten og fuger, spring i vinduesplacering, anden farve, detaljeret murværk mv. eller ved andre arkitektoniske/visuelle tiltag.

8.6
Taget i byggefelt A1, skal udføres som symmetrisk saddeltag med en hældning på 25-40o.

8.7
Tage skal udføres i sorte, brune, grå eller rødlige tagmaterialer, fx som vist på billederne.

8.8
Tage må ikke udføres med blanke eller reflekterende materialer.

8.9
Skiltning på bygninger i byggefelt A1 skal udføres efter følgende.

 • Skiltning skal etableres plant med bygningens facade og må ikke placeres over skæringen mellem facade og tag.
 • Skiltning og reklamering skal tilpasses bygningens arkitektoniske udformning og må ikke have karakter af facadebeklædning, vinduesafblænding og lignende.
 • Skiltning må kun relatere sig til virksomheden på ejendommen.
 • Løbende og blinkende lysreklamer tillades ikke.
 • Udhængsskilte skal godkendes efter en samlet plan.
 • Skiltebånd må ikke være gennemgående i dele eller hele facadens længde.

8.10
Solceller og lignende må ikke udføres i reflekterende materiale, der kan medføre blændingsgener for naboer genboer, eller trafikanter.

8.11
Der må ikke opsættes antenner.

8.12
Tankanlæggets overdækning må ikke overstige en højde på 6,5 meter.

8.13
Tankanlæggets tagkonstruktion og søjler må opføres i metal.

Tag 1.Tag 2Tag 3.

§ 9 Opholds- og ubebyggede arealer

9.1
Ved nybyggeri skal der sikres opholdsareal svarende til mindst 5 % af etagearealet til erhvervsformål. Opholdsarealer skal anlægges som sammenhængende arealer.

9.2
På de ubebyggede og ikke befæstede arealer mellem delområde A og de interne veje og parkeringspladser i delområdet, skal der plantes solitære træer med en indbyrdes afstand på min. 5 m, i princippet som vist på illustrationsplanen, bilag C.

9.3
Under solitær træer skal der være græs.

9.4
På østsiden af byggeri i byggefelt A1 skal der etableres randbeplantning bestående af minimum 3 rækker træer og buske, som afskærmer bebyggelsen ud mod det åbne område, som vist på Lokalplankor bilag B.

9.5
Trækroner på solitære træer skal være fritvoksende og må ikke formbeskæres. Træerne kan dog opstammes og beskæres af sikkerhedsmæssige årsager eller for at sikre indblik til lokalplanområdet samt for at opnå ved vej- adgangs- og stiarealet under dem.

9.6 
Beplantningen i § 9.3 - §9.7 skal være egns typisk. Karakteristisk for området er bl.a. stilkeg og elm arterne new horizon og dodens.

9.7 
Skiltning på terræn må kun opføres efter gældende retningslinjer:

 • Der må kun opføres 2 fritstående pyloner. Pylonerne skal placeres som vist på Lokalplankort, Bilag B.
 • Pylonerne må maksimalt have en bredde på 2 meter og en højde på maks. 3,5 m, dog må ét af de to skilte opføres med en højde på op til 4½ m, såfremt det viser priserne på brændstof på tankstationen.
 • På pylonerne må der fremgå logoer, tekst og brændstofpriser, der knytter sig til virksomhederne i lokalplanområdet.

9.8
På pylonerne må kun logoer, tekst og brændstofpriser lyse og ikke søjlen som helhed.

9.9 
Belysningen på parkeringsarealer, ved vareudlevering og tankstationen skal udformes og retningsbestemmes, så denne ikke er til gene for naboer og trafikken på de tilstødende veje.

9.10
Udendørs oplagring må kun ske bag afskærmning og må ikke fremstå synligt for omgivelserne.

9.11
Befæstningsgraden i lokalplanområdet må ikke overstige 60 % af grundarealet.

9.12 
Hvis der befæstes ud over den maksimalt tilladte befæstelsesgrad, skal der tilbageholdes/forsinkes regnvand på grunden, så afledningen svarer til den maksimalt tilladte befæstelsesgrad.

9.13 
Til forsinkelse af regnvand, må der etableres forskellige LAR-løsninger, her under etablering af forsinkelses- og nedsivningsbassin, nedsivningsgrøfter, brug er permeabel belægning mv.

9.14 
Vaskevand og benzin/olie fra tankstationen skal ledes til benzin – og olieudskiller el.lign. og må ikke føres direkte i kloaksystemet.

9.15
Terrænet på den enkelte grund må ikke reguleres mere end 0,5 meter i forhold til det eksisterende terræn, dog undtaget terrænreguleringer til trapper, ramper til ned- op opkørsel, landskabsformationer ved lege- og opholdsområder.

9.16 
Terrænet må ikke reguleres nærmere lokalplangrænsen end 0,5 m.

9.17
Ejendommens tag- og overfladevand skal nedsives på egen grund.

9.18
Henstilling af busser samt last- og flytte- og fragtbiler og lign. på eller over 3.500 kg, må ikke finde sted inden for lokalplanområdet.

§ 10 Grundejerforening

Ingen bestemmelser

§ 11 Forudsætning for ibrugtagen af ny bebyggelse

11.1
Før ny bebyggelse kan tages i brug, skal de i § §9.1-9.5 nævnte opholdsarealer og beplantning være etableret.

11.2
Før ny bebyggelse kan tages i brug skal den i § 5.6 nævnte parkeringsplads være etableret.

11.3
Før ny bebyggelse tages i brug, skal det ved målinger eller beregninger dokumenteres, at de vejledende støjgrænser fra Miljøstyrelsen overholdes.

11.4
I forbindelse med etablering af butikker skal det dokumenteres, at vareindlevering kan foregå på færdselsmæssig betrykkende vis på fællesarealer samt at anvendelsen ikke vil påvirke naboer udover Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støj.

§ 12 Servitutter og aflysninger i Plandata.dk

12.1
Ved lokalplanens endelige vedtagelse og anmeldelse til PlansystemDk aflyses de dele af lokalplan nr. 04.08.07 der er beliggende inden for lokalplan nr. 25-020-0001.

§ 13 Vedtagelse

Ovenstående forslag til Lokalplan nr. 25-020-0001 udarbejdet efter Lov om planlægning, er vedtaget af Esbjerg Byråd den 16. december 2019, med henblik på offentlig høring.

Jesper Frost Rasmussen, Borgmester 

Erik Jespersen, Direktør for Teknik & Miljø