Lokalplanens indhold

Lokalplanen giver mulighed for, at dele af matr.nr. 1a kan anvendes til dagligvarebutikker, liberalt erhverv, café og tankstation samt tilhørende parkeringspladser, vareindleveringsområde og opholdsarealer.

Den nye bebyggelse skal placeres i områdets nordvestlige hjørne, så det i størst muligt omfang ligger med skoven omkring præstegården som baggrund. Bebyggelsen vil ikke væsentligt forhindre indblikket til grønningen bagved.

Området disponeres som vist på Lokalplankortet, Bilag B.

Langs og indenfor lokalplanområdet skal der plantes egnstypiske hække, randbeplantning og træer for at afpasse bebyggelsen yderligere til området.

Lokalplanområdet skal vejforsynes ad to veje fra Gl. Darumvej, hvoraf den vestlige vej skal fungere som adgangsvej for dagligvarebutik og tankstation samt til vareindlevering mens den østlige vej skal fungere som vejadgang til marken bag lokalplanområdet, som vist på Lokalplankort, Bilag B.