Afledning af regnvand

Tag – og overfladevand fra minimum 40 % af ejendommens areal skal nedsives på egen grund. For at optage overfladevandet i lokalplanområdet, kan der etableres løs­ninger, så regnvand håndteres lokalt. Løsninger kan blandt andet udformes som regnvandsbede, nedsivning i græsarealerne og mindre forsinkelsesbassiner. Vandafledningen skal godkendes af vandløbsmyndigheden.

Vaske- og overfladevand samt overfladevand fra tankstationen skal ledes til olieudskiller el. lignende og må ikke føres direkte i kloaksystemet.

Forslag til LAR løsning