Trafikale forhold

Vejadgang til og fra lokalplanområdet skal ske ad to adgange/overkørsler fra Gl. Darumvej, som vist på Lokalplankort, Bilag B.

Den østlige vejadgang skal tjene som adgangsvej til marken bag lokalplanområdet mens den vestlige vejadgang skal anvendes til dagligvarebutik og tankstation og til varelevering. Beplantningen langs Gl. Darumvej skal etableres så oversigtsarealerne respekteres.

Til sikring af de bløde trafikanter, vil der blive etableret en sti fra Feibergvej over mindestensområdets areal til butikkens areal. Hvis det er et behov, kan der etableres et bump over Gl. Darumvej fra Sønderbyvej.