Museumsloven

Ifølge Museumsloven har bygherren ret til, før der igangsættes jordarbejde, at anmode Sydvestjyske Museer om en udtalelse om risiko for ødelæggelse af væsentlige fortidsminder. Det kan være hensigtsmæssigt for at forebygge forsinkelse ved bygge- og/eller anlægsarbejde. Udtalelsen skal tilkendegive, om det er nødvendigt at gennemføre en arkæologisk undersøgelse. Formålet er at sikre væsentlige bevaringsværdier for eftertiden.

Findes der i lokalplanområdet under jordarbejder grave, gravpladser, bopladser, ruiner eller andre jordfaste fortidsminder, skal arbejdet standses i det omfang, det berører fortidsmindet (Museumslovens § 27). Fundet skal straks anmeldes til Sydvestjyske Museer.

Der findes fredede fortidsminder op til lokalplanområdet, hhv. Sct Nikolaj Kirketomt og Klostertomt. Ifølge Museumsloven må der ikke ske ændringer i tilstanden af arealer indenfor 100 meter fra et fredet fortidsminde, medmindre dette ikke er synligt i terræn. Eftersom fortidsminderne er underjordiske, er lokalplanområdet således ikke omfattet af beskyttelseslinjerne.

Lokalplanområdet er derfor disponeret således, at museumslovens bestemmelser om fredede fortidsminder overholdes.