Bevaringsværdige bygninger

Der findes en stor mængde bevaringsværdige bygninger i lokalplanområdet. Lokalplanen sikrer disse ved at indskrive bestemmelser om bygningernes bevaring og genskabelse af deres oprindelige arkitektur.

Bestemmelserne for bevaringsværdig bebyggelse foreskriver at denne ikke må nedrives uden forudgående tilladelse fra kommunen. Herudover sikres bygningernes bevaringsværdi gennem restriktive bestemmelser for ændringer af bygningernes udseende. Hovedreglen er at bygningerne fastholdes eller tilbageføres til deres oprindelige udtryk. Dette indebærer at den oprindelige detaljering i gesimser, pudsede detaljer, pilastre etc. skal bevares uændret i udtryk, og at vinduer og døre skal fremstå historisk korrekt.

Der er i forbindelse med planlægningen foretaget en genregistrering af bevaringsværdige bygninger i området. Der er ligeledes foretaget en screening af alle huse opført 1940-1970, og en efterfølgende SAVE-registrering af de relevante bevaringsværdige bygninger fra denne tidsperiode. De heraf reviderede SAVE-værdier skal registreres ved en kommuneplanændring.