Kulturmiljøer

Bevaringsværdige helheder, bebyggelser og anlæg skal fastholdes som kulturmiljøer. Inden for kulturmiljøer skal bebyggelse og anlæg placeres og udformes, så det indpasses bedst muligt i kulturmiljøet og på en måde så det bidrager til at fastholde, forbedre og genskabe kulturmiljøer. Lokalplanens område er, sammen med Ribelund og andre villakvarterer i Ribe, udpeget som et værdifuldt kulturmiljø. Da den vestligste del af Tangekvarteret i Kulturmiljøplan 2016 beskrevet som truet af "uheldige ombygninger", er der i nærværende plan lagt særlig vægt på at sikre kulturmiljøets bevaringsværdier og samlede kvalitet. Lokalplanen sikrer dette ved at definere byggelinjer så fremtidig bebyggelse placeres med samme regulære afstand til veje som eksisterende bebyggelse, samt ved bestemmelser for fremtidige bygningers udformning og materialitet, der vil sikre fremtidig bebyggelses kompatibilitet med det værdifulde kulturmiljø. Der fastsættes bestemmelser for eksisterende bebyggelse, som forhindrer negative forandringer af facader, tage, vinduer og betydningsfulde bygningsdetaljer.

Lokalplanens afgrænsning følger i store træk afgrænsningen af den vestlige del af kulturmiljøets kerne, bortset fra de arealer der allerede er omfattet af lokalplaner, navnlig Ribelund. I den østlige del af lokalplanområdet omfatter lokalplanen dog begge sider af Terpagersvej. Denne justering sker for at sikre en ensartet regulering af begge sider af vejen, og for at inkludere et antal bevaringsværdige bygninger, der ellers ikke ville være omfattet af bevarende bestemmelser. I den vestlige del af kulturmiljøkernen ligger desuden en remisebygning, der ikke er omfattet af lokalplanen. Denne er ikke inkluderet, da den har en anden anvendelse og separat historie fra resten af lokalplanområdet, hvorfor der opnås en mere logisk sammenhængende og forståelig planlægning ved at ekskludere den.