Bestemmelser

§ 1 Lokalplanens formål

Lokalplanen har til formål

at            sikre området anvendt til åben/lav og tæt/lav boligbebyggelse.

at            sikre bevaring af bevaringsværdig bebyggelse.

at            sikre at ny bebyggelse placeres og udformes så det indpasses bedst muligt i kulturmiljøet.

§ 2 Områdets afgrænsning og zonebestemmelser

2.1
Lokalplanen afgrænses som vist på Matrikelkort Bilag A og omfatter matrikelnumrene 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553a, 554, 555, 556, 557a, 557b, 558, 559, 560a, 560c, 560d, 560e, 560f, 560g,560h, 560i, 560m, 560n, 560o, 560p, 560q, 560r, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570a, 570b, 571, 572, 573, 574a, 574b, 574c, 574d, 574e, 574f, 574g, 57h, 574i, 574k, 574l, 574m, 574n, 574o, 574p, 574q, 574r, 574s, 574t, 574u, 575a, 575b, 575c, 576a, 576b, 576c, 576d, 576e, 576f, 577,578,579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599,  600a, 601, 602, 603a, 603b, 603c, 603e, 603f, 603g, 603h, 603i, 603k, 603l, 603m, 603n, 603q, 603r, 603s, 604, 605a, 605b, 605c, 606, 607a, 607b, 608, 609, 610, 611, 612, 613b, 613c, 614, 615, 618a, 618b, 619, 620a, 620b, 621, 622, 623, 624, 7000a, 7000b, 7000bm, 7000bn, 7000bo, 7000c, 7000e Ribe Bygrunde, 1b, 1i, 1u, 5aæ, 5aø, 5b, 5ba, 5bc, 5bd, 5be, 5bg, 5bh, 5bi, 5bk, 5bl, 5bm, 5bo, 5bp, 5bq, 5br, 5bx, by, 5bæ, 5bø, 5ca, 5cb, 6b, 6c, 8a, 8b, 8d, 8e, 8f, 8g, 8h, 8k, 8l, 8m, 8o, 8p, 8q, 8r, 8s, 8t, 8u, 8v, 8x, 8y, 18ab, 18ac, 18ad, 18g, 18h, 18i, 18k, 18l, 18m, 18n, 18o, 18p, 18q, 18s, 18u, 18v, 18x, 18y, 18z, 18æ, 18ø, 18aa, 7000a, 7000b, 7000f, 7000h, 7000l, 7000o Ribe Ladegård samt alle parceller der efter byrådets 1. behandling af lokalplanen udstykkes heraf.

2.4
Lokalplanområdet ligger i, og skal forblive i byzone.

§ 3 Områdets anvendelse

3.1
Lokalplanområdet må kun anvendes til boligformål.

§ 4 Udstykning

4.1
Området må ikke udstykkes yderligere.

§ 5 Veje, stier og parkering

5.1
Der skal mindst udlægges følgende parkering: 2 p-pladser pr. bolig i åben/lav bebyggelse. 1½ p-plads pr. bolig i tæt/lav bebyggelse.

§ 6 Ledningsanlæg m.v.

6.1
Nye tekniske forsyningsledninger, herunder højspænding, lavspænding, telefon og antenne, skal fremføres som jordkabler.

6.2
På hver ejendom kan opsættes én husantenne i en højde der ikke overstiger tagryggen og antennen må ikke være synlig fra vej og sti.

6.3
Der må ikke opsættes husstandsvindmøller inden for lokalplanområdet.

§ 7 Bebyggelsens omfang og placering

7.1
Bebyggelse, bortset fra småbygninger og tilbygninger, skal opføres således den ene facade er placeret langs de på bilag B angivne facadebyggelinjer, hhv. 3, 4, 5 og 6 meter fra vejskel. På hjørnegrunde med 2 byggelinjer skal bygningen placeres langs mindst én af disse og placeres bag dem begge.

7.2
Tilbygninger og småbygninger, herunder garager eller skure, skal placeres bag byggelinjerne som vist på bilag B, hhv. 3, 4, 5 og 6 meter fra vejskel.

7.3
Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige 30%.

7.4
Bebyggelse må maks. være i én etage med udnyttelig tagetage.

§ 8 Bebyggelsens udformning og ydre fremtræden

Facader                             

8.1
Facader, herunder gavle, må kun fremstå som følgende:
a)    facader i blank mur af hånd- eller blødstrøgne teglsten i mørkerøde nuancer.
b)    ensartede pudsede facader i en af følgende farver: rød okker, lys umbra naturel, lys umbra brændt, terra di sienna naturel, terra di sienna brændt, sienna claire, okker, gulokker, naturhvidt.

8.2
Sokler må kun fremstå som følgende:
a) Sokler i bart murværk ført under terræn.
b) Støbte eller pudsede sokler, der fremstår enten umalede eller malede i mørkegrå eller sorte nuancer.

8.3
Småbygninger må udover ovenstående materialer også opføres i malet træ eller glas.

8.4
Alt træværk på bebyggelse skal fremstå malet. Dette omfatter træværk på alle bygningsdele.

8.5
Tilbygninger til eksisterende bebyggelse skal udføres med facader i samme materialer og med samme detaljering som denne. Murværk skal opføres med samme forbandt som på eksisterende bebyggelse.

8.6
Eksisterende facader og dekorationer i blank mur skal bevares som blank mur, og må således ikke pudses.

Tage

8.7
Bygninger, bortset fra småbygninger og tilbygninger under 5 m², skal have en taghældning på minimum 45°.

8.8
Tilbygninger over 5 m² skal have samme tagmateriale og –hældning som den eksisterende bygning.

8.9
Tilbygninger under 5 m², eksempelvis karnapper, må maksimalt have en taghældning der svarer til den eksisterende bebyggelses. Disse tilbygningers tage skal placeres under den eksisterende bebyggelses gesims, eller i forlængelse af bebyggelsens tagflade.

8.10
Tage må ikke udføres helvalmede, i form af mansardtage, eller med tårne og spir, medmindre det er i overensstemmelse med bygningens oprindelige arkitektur.

8.11
Bygninger, bortset fra småbygninger, skal have ensartede tage i tegl, zink, kobber eller naturskifer.

8.12
Tegltage skal udføres i røde vingetegl, gammelt dansk format. Glaserede tagsten og tagsten i andre formater eller farver tillades ikke.

8.13
Tagrender og nedløbsrør skal udføres i zink eller kobber.

8.14
Ved udskiftning af taget, skal bygningens oprindelige tagmateriale fastholdes eller tilbageføres.

8.15
Ved ombygning eller udskiftning af taget, skal tagets oprindelige udformning bevares eller genskabes.

8.16
Ved udskiftning af taget, skal bygningens oprindelige gesims eller udhæng bevares eller genskabes i sin oprindelige udformning.

Kviste og altaner

8.17
Der må ikke opsættes altaner, kvistaltaner eller tagterrasser på eksisterende bygninger.

8.18
Kviste skal som udgangspunkt placeres symmetrisk eller så de flugter med vinduer i facaden.

8.19
Kvistvinduer skal som udgangspunkt have en højde på ca. 2/3 af de nedenstående vinduers højde. Kvistenes samlede bredde (inkl. flunker) skal som udgangspunkt svare til de nedenstående vinduers bredde.

8.20
Kvistvinduer skal i faginddeling, opsprosning og overfladebehandling svare til de oprindelige vinduer på bygningen.

8.21
Flunker på kviste må være maks. 150 mm brede, og skal beklædes med zink eller malet træ, eller være murede eller pudsede.

8.22
Kviste skal udformes så tagene herpå svarer til bygningens oprindelige arkitektur hvad angår formsprog, materiale og detaljering.

Døre og vinduer

8.23
Nye vinduer og døre skal udføres i samme materialer som de oprindelige.

8.24
Ved udskiftning af vinduer, skal vinduernes oprindelige faginddeling og opsprosning genskabes.

8.25
Der tillades ikke plast-vinduer eller træ/alu-vinduer. Ved bygninger, hvor de oprindelige vinduer var udført af jern eller stål, kan der dog anvendes træ/alu-vinduer, såfremt vinduernes oprindelige spinkle udtryk derved bevares eller genskabes.

8.26
Garageporte skal fremstå i malet træ.

Trapper og elevatorer

8.27
Trappetårne og elevatorer skal integreres i bygningskroppen.

Bevaringsværdige bygninger (1-5)

8.28
Bygninger markeret med rødt og lyserødt på bilag C, er bevaringsværdige og må ikke nedrives, udvendigt ombygges eller på anden måde ændres udvendigt uden byrådets tilladelse i hvert enkelt tilfælde. Dette gælder også dør-, vindues- og altanudskiftninger, ændringer i materialevalg, farvesætning, vinduesformater og udformning i øvrigt.

8.29
Ved bygningsmæssige ændringer, skal bevaringsværdige bygningers oprindelige arkitektoniske udtryk bevares.

8.30
Eksisterende muråbninger skal bevares.

8.31
Ved udskiftning af døre og vinduer, skal deres oprindelige materialitet, overfladebehandling, farvesætning, proportionering og præcise detaljering bevares eller genskabes.

8.32
I bygninger der oprindeligt har haft vinduer med sprosser, skal vinduerne udformes med ruder af enkeltglas, smalle sprosser og kitfals, samt med profileringer af poster, karme og rammer i overensstemmelse med de oprindelige.

8.33
Eksisterende bygningers oprindelige facadedetaljer, f.eks. gesimser, cordongesimser, kvadre, refendfugning, støbte detaljer, etc., skal bevares.

8.34
Pudsede bygningselementer, f.eks. facader, gesimser, pilastre, etc., skal bevares.

8.35
Rygningssten på tegltage skal lægges i mørtel.

8.36
Der må sættes vinduer i tagfladen på bevaringsværdige bygninger under følgende betingelser:
a) Det enkelte tagvindue må være maks. 60 x 80 cm.
b) Tagvinduerne skal placeres i samme højde så de flugter med hinanden.
c) Der må opsættes maks. 1 tagvindue per 2 lb.m. målt langs facaden.

8.37
Skorstenspiber må ikke nedtages, men skal fastholdes i deres oprindelige udtryk eller pudses i samme farve som bygningens facade.

§ 9 Opholds- og ubebyggede arealer

9.1
Terrænregulering på mere end +/- 0,5 meter i forhold til eksisterende terræn tillades ikke. Dog undtaget terrænregulering i forbindelse med anlæg af vej og etablering af teknisk forsyning.

9.2
Som minimum skal tag- og overfladevand fra 65 % af ejendommens areal nedsives på egen grund.

9.3
Der må ikke etableres udendørs oplag.

Hegn

9.4
I forhaver, dvs. området mellem hhv. ejendommens facade og vejen hvorfra ejendommen betjenes, må der ikke etableres hegn over 1,5 meter.

9.5
Hegn må kun være i form af levende hegn, malet træværk, murværk eller raftehegn.

9.6
Der kan som supplement til levende hegn opsættes trådhegn på indersiden af hegnet med samme højde som det levende hegn når det er udvokset.

Opholdsarealer

9.7
Der skal etableres opholdsarealer svarende til 100 % af boligernes etageareal. Dette areal kan udlægges som privat eller fælles opholdsareal.

9.8
Ved etablering af mere end 3 boliger skal mindst 10 % af det samlede grundareal udlægges til et sammenhængende fælles opholdsareal til rekreativ brug.

9.9
Ved etablering af mere end 10 boliger skal det fælles opholdsareal være minimum 500 m2. Opholdsarealet skal have en størrelse og udformning der kan rumme en række sideløbende aktiviteter såsom boldspil, legeplads, solbadning og grillaktiviteter, uden at det er til gene for de omkringliggende boliger.

§ 10 Grundejerforening

Ingen bestemmelser.

§ 11 Forudsætning for ibrugtagen af ny bebyggelse
§ 12 Servitutter og aflysninger i Plandata.dk
§ 13 Vedtagelse

Ovenstående forslag til Lokalplan nr. 40-020-0006 udarbejdet efter Lov om planlægning, er vedtaget af Esbjerg Byråd den 3. december 2019, med henblik på offentlig høring.

Jesper Frost Rasmussen, Borgmester 

Erik Jespersen, Direktør for Teknik & Miljø